Verzekeringsrecht

Uw partner in het verzekeringsrecht

ALPMANN FRÖHLICH adviseert u in alle zaken van het verzekeringsrecht. Onze cliënten zijn verzekeringsnemers, verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars. Wij adviseren u over bestaande verzekeringspolissen en staan u bij in geval van schade - op alle gebieden van het verzekeringsrecht.

Het interessante van het verzekeringsrecht is de complexiteit van de verschillende takken en de veelheid van verzekeringsvoorwaarden. Elke bedrijfstak heeft zijn eigen bijzonderheden, elke contractperiode zijn eigen regels. Ook al kan de kern van het verzekeringsrecht tot enkele vraagstukken worden beperkt, het venijn zit in de details. Verzekeringsovereenkomsten hebben betrekking op een groot aantal levenssituaties, zowel in het bedrijfsleven als in de privésfeer. Een zeker Fingerspitzengefühl behoort daarom evenzeer tot onze sterke punten als het consequente en accurate optreden bij het opkomen voor uw vorderingen - zo nodig ook voor de rechter.

Verzekeringsrecht

U runt een bedrijf, u bent succesvol en verzekerd tegen alle risico's? Een goede verzekering is belangrijk, maar slechts het begin. Zelfs de beste voorzorgsmaatregelen kunnen niet elke schade voorkomen en u tegen schade beschermen. Wij staan u bij in geval van een verzekeringsclaim zowel zakelijk als privé. Onze gespecialiseerde Rechtsanwälte van ALPMANN FRÖHLICH geven u met name advies over de volgende onderwerpen.

Onze focus

In het verzekeringsrecht ligt onze focus op het zo goed mogelijk afhandelen van de schade die is ontstaan. Daarbij kijken we altijd naar het totaalplaatje. Wij richten ons zowel op de beoordeling van de aansprakelijkheid en de procesvoering als op de preventie en bescherming.

Waar nodig werken wij samen met uw medische of fiscale adviseurs.

Door onze samenwerking met verzekeringsnemers, verzekeraars en makelaars begrijpen wij ook de standpunten van beide partijen met betrekking tot het verzekeringscontract. Wij brengen onze ervaring in om u advies op maat te bieden.

Advocaten voor verzekeringsrecht in ons advocatenkantoor

Voor verzekeringsnemers

U bent ondernemer, u heeft uw bedrijf en/of uw persoon verzekerd tegen diverse risico's in het leven, waarvan er één zich heeft verwezenlijkt? ALPMANN FRÖHLICH adviseert u nadat zich een verzekerde gebeurtenis heeft voorgedaan en ondersteunt u bij de besprekingen met de verzekeraar. Indien nodig zullen wij uw vorderingen voor de rechter afdwingen. De verzekeraar kan zich met succes tegen uw vorderingen verzetten? ALPMANN FRÖHLICH gaat na of uw adviseur mogelijk een fout heeft gemaakt en aansprakelijk is voor de vrijstelling van uitkering door de verzekeraar.

ALPMANN FRÖHLICH begeleidt u bij alle vragen over uw verzekering:

 1. Opstal- en inboedelverzekering
 2. Aansprakelijkheidsverzekering
  1. Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
  2. (uitgebreide) productaansprakelijkheidsverzekering
  3. Financiële schade / D&O verzekering
 3. Ongevallenverzekering
 4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 5. Levensverzekering
 6. Rechtsbijstandverzekering
 7. Verzekeringsmakelaar

Verzekering van gebouwen, inboedel en machines.

Brand, water, bliksem en storm kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan het bedrijfsgebouw, de uitrusting en de voorraden. Langdurige herstelmaatregelen en productieverliezen kunnen het gevolg zijn. Schade aan een belangrijke machine kan ook resulteren in aanzienlijke reparatie- en vervolgkosten.

Uw opstal-, inboedel- of machineverzekeraar zoekt bij u de oorzaak van de schade en weigert uit te keren? Uw verzekeraar verlaagt de schadevergoeding tot bedragen waarmee u het niet eens bent?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt u bij het geldend maken van uw aanspraken uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst. Daartoe zal het contract dat u met de verzekeraar hebt gesloten, op zijn bijzonderheden worden getoetst en zal de door de verzekeraar toegezegde uitkering worden geëvalueerd. Wij nemen de discussie met uw verzekeraar over. Indien nodig, dwingen wij uw vorderingen voor de rechter af.

Aansprakelijkheidsverzekering

Op de markt zijn houdt altijd het risico in dat er iets "misgaat" en dat uw klant letsel oploopt aan het product dat u op de markt brengt. Of je beschadigt iets anders tijdens het uitvoeren van je werk. Vorderingen tot schadevergoeding worden tegen u gehouden. Uw gedrag heeft financiële schade toegebracht aan een andere persoon of aan uw eigen bedrijf.

U dient deze claims in bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar, die echter weigert u de beloofde steun te verlenen?

Onze diensten. Terzake.

Het afsluiten van een openbare en productaansprakelijkheidsverzekering kan u beschermen tegen existentiële risico's. Als u uw klant letsel toebrengt of als hij letsel oploopt door een van uw producten, bent u onbeperkt aansprakelijk voor deze schade. Zelfs een met de klant gesloten aansprakelijkheidsovereenkomst beschermt u meestal niet tegen aansprakelijkheid. Tegelijkertijd kunnen vorderingen tot schadevergoeding voor lichamelijk letsel aanzienlijke schadeposten met zich meebrengen, afhankelijk van het letsel dat is opgetreden. Het gebrekkig tot stand brengen van een werk kan ook leiden tot immense gevolgkosten, die de contractwaarde vele malen kunnen overschrijden.

Materiële schade of persoonlijk letsel treedt niet altijd op. Sommige schades treffen alleen het vermogen van uw contractpartner of uw eigen bedrijf. Een aanvullende aansprakelijkheid voor vermogensschade of een D&O verzekering kan nuttig zijn.

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt u - in samenwerking met onze collega's die gespecialiseerd zijn in handelsrecht, vennootschapsrecht of insolventierecht - zodra er schadeclaims tegen u worden ingediend, zowel tegenover de eiser als tegenover de verzekeraar, indien deze om welke reden dan ook weigert u te vrijwaren voor gemelde schadeposten of u te ondersteunen bij het voeren van verweer tegen de eiser.

Ongevallenverzekering

Bent u gevallen of heeft u een ongeval gehad in uw vrije tijd, tijdens het sporten, thuis, op het werk of in het verkeer en heeft u daarbij ernstig letsel opgelopen? Heb je sindsdien last van aanzienlijke beperkingen? U hebt op een andere manier aanzienlijke gezondheidsschade opgelopen, maar het gaat niet om een klassiek ongeval? U hebt reeds contact opgenomen met uw verzekeraar wegens een ongeval, maar zij verminderen uw uitkeringen wegens vermeende eerdere schade of medeveroorzakers, ook al kon u zich vóór het ongeval zonder beperkingen bewegen en had u geen last van beperkingen? De ongevallenverzekeraar heeft aangekondigd dat hij uw gezondheidstoestand zal herzien?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt u bij het beschrijven van de toedracht van het ongeval aan de verzekeraar. Klinkt dat eenvoudig? Vaak zit het venijn in de details. Wij helpen u de juiste woorden te vinden. Voorwaarde voor het recht op uitkeringen is het intreden van de invaliditeit en de medische vaststelling daarvan binnen een individueel bepaalde termijn, alsmede het instellen van de vordering bij de verzekeraar binnen een verdere termijn. ALPMANN FRÖHLICH controleert voor u de naleving van de termijnen en biedt u en uw behandelend arts ondersteuning met betrekking tot de eisen die aan de noodzakelijke medische bevestiging worden gesteld. ALPMANN FRÖHLICH onderzoekt uw vorderingen, die van uiteenlopende aard kunnen zijn naargelang de structuur van het specifieke contract, en ondersteunt u bij het doen gelden van uw aanspraken tegenover de verzekeraar. ALPMANN FRÖHLICH staat ook aan uw zijde wanneer de verzekeraar een beroepsprocedure instelt met het doel de verstrekte uitkeringen terug te vorderen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bent u ziek geworden of heeft u een ongeval gehad en bent u niet meer in staat uw beroepsactiviteiten voort te zetten? Hebt u reeds getracht de bestaande beperkingen tegen te gaan en op een andere manier aan uw beroepsvereisten te voldoen? U bent ondernemer en hebt afgezien van het aanvragen van een uitkering en blijft trouw aan uw bedrijf, ook al kunt u er wegens uw gezondheid geen essentiële taken meer verrichten?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt u bij het indienen van uw schadeclaims bij de verzekeraar en houdt daarbij rekening met de bijzonderheden die voortvloeien uit uw beroep, uw ziekte en de wisselwerking tussen beide. ALPMANN FRÖHLICH zal u bijstaan indien de verzekeraar twijfels heeft over het ziektebeeld en uw beperkingen of u wil doorverwijzen naar een andere beroepsgroep. Als u nog werkt, gaat ALPMANN FRÖHLICH samen met u na of aan de voorwaarden voor een pensioenuitkering is voldaan. ALPMANN FRÖHLICH staat ook voor u klaar als de verzekeraar de voortzetting van zijn uitkeringen wil herzien.

Levensverzekering

U hebt op naam van uw onderneming een levensverzekering afgesloten om uw pensioenrechten veilig te stellen en u hebt het geluk dat u de overeengekomen looptijd nog mag meemaken? U bent curator en wilt de uitkeringen uit een levensverzekeringspolis die in de persoon van de directeur is gesloten, ten goede laten komen aan de boedel? Hoewel u de begunstigde van een overlijdensuitkering zou moeten zijn, weigert de verzekeraar u de uitkering te betalen?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt u bij het ontvangen en behouden van de toegezegde uitkering. Afhankelijk van de constellatie, bekijken we niet alleen de relatie met de verzekeraar. Derden die uw vordering betwisten, worden ook in het onderzoek betrokken.

Rechtsbijstandverzekering

U hebt hulp nodig op juridisch vlak en wilt uw rechtsbijstandverzekeraar om financiële steun vragen? U hebt reeds contact opgenomen met uw rechtsbijstandverzekeraar, maar deze weigert dekking te verlenen?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt u bij het zoveel mogelijk afwentelen van de financiële gevolgen van de juridische afwikkeling van uw vorderingen op uw rechtsbijstandverzekeraar. Indien de verzekeraar weigert de kosten te dekken wegens "gebrek aan kans op succes", zal ALPMANN FRÖHLICH voor u, onafhankelijk en zonder vooruit te lopen op de uitkomst, de door de verzekeraar gevraagde beslissing voorbereiden. Indien nodig zal ALPMANN FRÖHLICH uw rechten tegenover de rechtsbijstandverzekeraar in rechte afdwingen.

Voor verzekeraars

U bent verzekeraar en hebt ondersteuning nodig bij het verdedigen van onterechte uitkeringsaanvragen van uw verzekeringnemer, bij het verdedigen van vorderingen tegen uw verzekeringnemer of u wilt regres nemen op een derde die verantwoordelijk is voor de verzekerde gebeurtenis die u hebt afgewikkeld? ALPMANN FRÖHLICH zal u en, in geval van aansprakelijkheid, uw verzekeringnemer bijstaan.

 1. Verdediging tegen vorderingen tegen de verzekeringnemer
 2. Verhaal na een afgewikkelde verzekerde gebeurtenis
 3. Verdediging tegen onterechte claims van uw verzekeringnemer

Verdediging tegen vorderingen tegen de verzekeringnemer

Wordt uw verzekeringnemer ten onrechte door een derde partij aangesproken en heeft hij ondersteuning nodig bij de verdediging van de claim?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH staat uw verzekeringnemer bij in de tegen hem aangespannen aansprakelijkheidsprocedure. Indien een derde reeds een gerechtelijke procedure tegen uw verzekeringnemer heeft aangespannen, zullen wij binnen de door de rechtbank vastgestelde termijnen op betrouwbare wijze optreden. Zodra de feiten van het geval zijn verwerkt, zullen wij deze rechtstreeks met uw verzekeringnemer afhandelen, rekening houdend met uw instructies. Een regelmatige uitwisseling met u en de klant is de basis van onze samenwerking. Wij houden ook een oogje in het zeil voor mogelijke regresvorderingen in geval van aansprakelijkheid van uw verzekeringnemer.

Subrogatie na een afgewikkelde verzekerde gebeurtenis

Een verzekerde gebeurtenis heeft uw verzekeringnemer schade berokkend en u heeft uw verzekeringnemer overeenkomstig het contract een schadevergoeding betaald? Er is brand geweest en de brand is ontstaan, heeft zich verspreid vanuit het pand van de buren of is veroorzaakt door een technisch defect aan een apparaat? Uw verzekeringnemer heeft een ongeval gehad en een andere partij had schuld aan het veroorzaken van het ongeval? Een leiding is gebarsten, waardoor water kon ontsnappen, nadat een derde de leiding had beschadigd of niet goed had gelegd? Iemand heeft ingebroken in het huis van uw verzekeringnemer en verzekerde eigendommen beschadigd of gestolen?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH helpt u bij het terugvorderen van de verschotten die u op basis van de contractuele nakoming aan uw verzekeringnemer heeft betaald. Wij gaan na of derden verantwoordelijk zijn voor de onderliggende verzekerde gebeurtenis en oefenen uw verhaalsrechten op de derde uit. Wij ondersteunen u bij het doen gelden van uw vorderingen voor de rechter en nemen de daaropvolgende invordering over in het kader van de gedwongen tenuitvoerlegging.

Verdediging tegen onterechte claims van uw verzekeringnemer

Uw verzekeringnemer heeft een schade geleden die hij bij u heeft gemeld en waarvoor hij een uitkering op grond van zijn verzekeringsovereenkomst vordert? U weigert dekking nadat uw verzekeringnemer de verzekerde gebeurtenis verwijtbaar zelf heeft veroorzaakt, premies niet heeft betaald, door u gestelde vragen niet correct heeft beantwoord en vereiste documenten niet heeft overgelegd? U hebt de verzekeringsdekking ten gronde aanvaard, maar de verzekeringnemer is ontevreden over het bedrag van uw schikking?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH staat u bij in uw verweer tegen onterechte aanspraken van uw verzekeringnemer. Wij nemen de afwijzing van onterechte vorderingen over, zowel vooraf als in het kader van een door uw verzekeringnemer ingeleid dekkingsproces.

Voor verzekeringsmakelaars

U bent makelaar en hebt steun nodig voor uw cliënt in een specifiek verzekeringsgeval? De verzekeraar weigert de verdiende commissies te betalen? Uw cliënt wendt zich tot u nadat de verzekeraar heeft geweigerd uitkeringen te betalen?

 1. Ondersteuning van de cliënt
 2. Relatie met de verzekeraar
 3. Relatie met de cliënt

Ondersteuning voor de klant

Uw klant heeft een schade geleden en vraagt u om hulp bij de afwikkeling van zijn claim met de verzekeraar? U zit "tussen de stoelen", wilt de klant helpen, maar wilt uzelf niet te veel op de voorgrond plaatsen ten opzichte van de verzekeraar? Hebt u, naast uw ervaring, behoefte aan extra ondersteuning op juridisch gebied om de cliënt te helpen slagen?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH helpt u om uw cliënt te ondersteunen. Wij nemen de leiding in de communicatie met de verzekeraar om u buiten schot te houden. Samen met u en uw cliënt werken wij de strategie uit die uw cliënt het beste past om zijn belangen tegenover de verzekeraar te doen gelden. Indien de verzekeringsdekking wordt tegengewerkt door vorderingen op derden of indien dergelijke vorderingen door derden bij uw cliënt worden ingediend, werken wij met u samen om het evenwicht tussen de verschillende belangen te bewaren. Mocht een gerechtelijke procedure nodig zijn, dan zullen wij ook hier uw cliënt bijstaan.

Relatie met de verzekeraar

U heeft bemiddelde verzekeringspolissen en de verzekeraar rekent uw premies verkeerd aan? Wordt u door de verzekeraar beschuldigd van fouten bij het opstellen van contracten of bij de klantenservice?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt u in de discussie met de verzekeraar over uw primaire aanspraken op schadevergoeding. Wij krijgen op dit punt steun van onze collega's die gespecialiseerd zijn in handelsrecht. Indien u blootgesteld bent aan schadeclaims van de verzekeraar, bieden wij u een beoordeling en verdediging van de claims.

Relatie met de klant

Uw cliënt heeft een schade geleden en de verzekeraar weigert met succes om daarvoor dekking te verlenen? Uw cliënt zoekt naar de reden van het gebrek aan dekking in uw advies? Uw cliënt benadert u met een schadeclaim omdat hij meent dat u hem desgevraagd uitdrukkelijk hebt bevestigd dat de verzekeringsdekking ook in een dergelijk geval van toepassing is? Of wijt hij het gebrek aan dekking aan het feit dat u, in strijd met uw instructies, niet de juiste verzekering hebt gekozen?

Onze diensten. Terzake.

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt u bij de verdediging van de vordering van uw cliënt, zowel in rechtstreekse besprekingen als in geval van een juridisch geschil. Wij integreren ook uw verzekeraar voor financiële schade in het proces en coördineren onze stappen met u en uw verzekeraar.

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in verzekeringsrecht telefonisch bereiken.