Erfrecht

Uw partner in het erfrecht

Het erfrecht gaat over verantwoordelijkheid voor familieleden, werknemers en vermogen, het gaat over verleden en toekomst, en bovenal gaat het over mensen – gezinnen.

In dit spanningsveld tussen financiële en persoonlijke belangen staan wij u bij als deskundige en ervaren advocaten, begripvolle adviseurs en gedreven belangenbehartigers. Wij zijn er voor u als het gaat om het opstellen van wilsbeschikkingen en vennootschapscontracten, het beheren van nalatenschappen en het opeisen van aanspraken.

Dit zijn wij.

Met twee Rechtsanwälte gespecialiseerd in erfrecht, twee advocaten gespecialiseerd in fiscaal recht en vier notarissen zijn wij een deskundige partner voor alle vragen over het erfrecht.

Onze cliënten waarderen in het bijzonder onze snelle communicatie, de vertrouwensvolle samenwerking, ons oog voor de gezinssituatie, onze duidelijke inschatting van de juridische en economische situatie en onze rechtlijnige aanpak.

Onze diensten in één oogopslag

 • Advies en opstellen van testamenten
 • Opstellen van vennootschapscontracten met betrekking tot opvolgingsregelingen en de bedrijfsvoortzetting
 • Modellen voor belastingbesparing
 • Overdracht van onroerend goed en andere vermogensbestanddelen tijdens het leven
 • Advisering van erfgenamen bij het beheer van de nalatenschap
 • Advisering van erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap
 • Executie van testamenten
 • Vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures zoals procedures betreffende verklaringen van erfrecht, procedures op tegenspraak betreffende de bepaling van de erfgenamen, opeisen van rechten van de erfgenaam of de begunstigde van de legitieme portie en procedures betreffende veilingen

Advocaten voor erfrecht in ons advocatenkantoor

Vormgeven: Wilt u uw nalatenschap regelen en/of de bedrijfsopvolging plannen?

Het bedrijf, de boerderij, het onroerend goed, de andere goederen en de testamentaire beschikking zijn die zaken die van de overledene/erfgenaam overblijven, naast herinneringen. Stel met onze hulp regelingen op die geschillen en letselschade voor de nabestaanden voorkomen en de voortzetting van het bedrijf of de boerderij waarborgen. Formuleer met onze hulp uw testament juridisch zodat er na uw overlijden geen twijfel meer bestaat over wat u echt wilde.

U hebt vastgesteld dat de vastgoedprijzen stijgen en vraagt zich af of uw erfgenamen na uw overlijden uw eigendom(s) wel zullen kunnen behouden of dat zij het eigendom zullen moeten verkopen om de successierechten te betalen?

 • In samenwerking met uw belastingadviseur zullen wij samen met u uw opvolging in vermogensposities vormgeven, rekening houdend met fiscale aspecten.

Denkt u erover om tijdens uw leven vermogen over te dragen aan andere personen/familieleden om te profiteren van belastingvoordelen?

 • Samen met uw belastingadviseur bekijken wij de fiscale voor- en nadelen van vermogensoverdracht tijdens uw leven en bespreken wij met u uw financiële zekerheid voor de oude dag. Wij adviseren u ook over de gevolgen op het gebied van het erfrecht en de relevantie voor verplichte porties van een vermogensoverdracht tijdens het leven.

Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van een overdrachtsovereenkomst, hetzij als advocaat met raadgevende stem, hetzij als notaris met uitvoerende stem.

Bent u zelfstandige, handelaar, vennoot in een maatschap of een vennootschap en vraagt u zich af wat de gevolgen van uw overlijden zouden zijn voor de vennootschap en uw erfgenamen? Wilt u uw opvolging in de onderneming actief vormgeven, een opvolger benoemen of de criteria voor de selectie van een opvolger vastleggen?

 • Wij adviseren u met betrekking tot het verlenen van een volmacht die reeds tijdens uw leven en, in voorkomend geval, na uw overlijden ingaat.
 • Wij informeren u over de juridische gevolgen van uw overlijden voor het bedrijf en de erfgenamen, bijvoorbeeld of bedrijven volgens de wet blijven bestaan of worden ontbonden, of wie de aansprakelijkheid voor bestaande verplichtingen op zich neemt. Samen bespreken we mogelijke opvolgingsclausules in partnerschapsovereenkomsten.
 • In dit verband stellen wij ook uw testamentaire beschikking, volmachten en, in het bijzonder, partnerschapsovereenkomsten op - als advocaat of als notaris.

U bent eigenaar van een landbouwbedrijf in de zin van de landbouwwetgeving en u bent van plan het bedrijf tijdens uw leven aan een erfgenaam over te dragen? Tegelijkertijd wil je de vergoeding van de erfgenamen regelen?

 • Wij controleren voor u de voorwaarden en gevolgen van een overdracht van een landbouwbedrijf overeenkomstig het bedrijfsreglement en stellen als notaris een contract voor de overdracht van een landbouwbedrijf voor u op, waarin ook rekening wordt gehouden met uw zekerheid bij ouderdom.

U heeft vermogen in het buitenland of u wilt zich in het buitenland vestigen en vraagt zich af of deze omstandigheid iets verandert aan uw voorgenomen erfopvolgingsregeling?

 • Wij zullen u informeren over de gevolgen van de buitenlandse verwijzing, de voorschriften van de EU-verordening inzake erfrecht die in dit verband van toepassing kunnen zijn en de mogelijkheid van een rechtskeuze.

Hebt u vermogensbestanddelen waarop u ook na uw overlijden invloed wilt hebben?

 • Wij adviseren u over mogelijke testamentaire regelingen, zoals het regelen van een voor- en een na-erfopvolging of verstandige alternatieven.
 • Wij zijn u als notarissen ook graag van dienst bij het oprichten van een (familie)stichting.

Wilt u de erfopvolging van uw vermogen met andere familieleden bespreken en bindende afspraken maken over uw nalatenschap terwijl u nog leeft?

Wij begeleiden en modereren de besprekingen binnen uw familie en stellen voor u als notariseen successiecontract op.

Bent u gescheiden, hertrouwd en/of leeft u in een lappendeken van gezinnen?

 • In dit geval moet rekening worden gehouden met een aantal zaken met betrekking tot de gescheiden echtgenoot, de kinderen uit het eerste huwelijk die eventueel nog minderjarig zijn, de kinderen van de nieuwe echtgenoot en de zekerheid van de nieuwe echtgenoot, alsmede het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten. Wie beheert het vermogen van minderjarige kinderen? Hoe zorgt u ervoor dat uw gescheiden echtgenoot niet deelneemt in het vermogen dat naar uw kinderen moet gaan? Hoe slaagt u erin een erfenisregeling te vinden die geschillen tussen uw kinderen en uw huidige echtgenoot voorkomt?
 • Met behulp van onze jarenlange ervaring vinden wij een oplossing op maat van uw gezinssituatie en staan wij u bij in het formuleren van uw testamentaire beschikking.

Wilt u voorzieningen treffen voor het geval u om gezondheidsredenen niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen?

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een zorgmachtiging en een levenstestament - wij treden ook graag op als notaris.

Beheren: U heeft een erfenis gekregen en bent mogelijk lid van een gemeenschap van erfgenamen?

Een familielid of vriend is overleden en de nalatenschap valt u toe. U vraagt zich af wat u moet doen en wat u moet overwegen.

U moet rouwen om een sterfgeval in uw familie- of vriendenkring, hebt tijd nodig om uw rouw te verwerken, maar wordt tegelijkertijd geconfronteerd met talrijke taken als erfgenaam.

 • Wij staan aan uw zijde. Wij verzorgen voor u de correspondentie met banken, verzekeringsmaatschappijen, de belastingdienst en de erfrechtbank.

Is er geen testament van de overledene(n), is er een onduidelijk geformuleerd testament of zijn er meerdere tegenstrijdige testamenten?

 • Wij beoordelen de juridische situatie voor u en gaan na wie erfgenaam is geworden en, indien van toepassing, op welk deel van de erfenis.
 • Wij helpen u om termijnen en verjaringstermijnen in acht te nemen en uw rechten tijdig te doen gelden.

Veel banken en verzekeringsmaatschappijen eisen dat in elk geval van overlijden een verklaring van erfrecht wordt overgelegd als bewijs van nalatenschap.

 • Dit is echter niet juist. Een verklaring van erfrecht behoeft niet in alle gevallen te worden overgelegd. Zo nodig kan de erfopvolging ook worden bewezen met een notarieel testament en het proces-verbaal van opening van de rechtbank van successie.
 • Wij zullen u bijstaan bij het verkrijgen van informatie over de nalatenschap bij banken en verzekeringsmaatschappijen.

Is er onroerend goed in het landgoed?

 • Wij bereiden de aanvraag voor een verklaring van erfrecht voor die door u persoonlijk bij de erfrechtbank moet worden ingediend of onze notarissen zullen uw aanvraag voor een verklaring van erfrecht rechtstreeks voor u notarieel bek rachtigen.

Is de erfopvolging van de overledene onduidelijk of betwist onder de potentiële erfgenamen?

 • Wij behartigen uw belangen in het kader van een betwiste procedure inzake een verklaring van erfrecht of een vordering tot vaststelling van de erfgenamen.

Een van de mede-erfgenamen beheert en "verdeelt" de nalatenschap zonder de andere mede-erfgenamen erbij te betrekken? Of werkt een van de mede-erfgenamen niet mee aan noodzakelijke maatregelen zoals de aflossing van de schulden van de erflater?

 • Als uw vertegenwoordigers zorgen wij ervoor dat de nalatenschap gezamenlijk in bezit wordt genomen en wordt beheerd door de gemeenschap van erfgenamen en dat er gezamenlijk een plan voor de afwikkeling van de nalatenschap wordt opgesteld. Zo nodig verzoeken wij de bevoegde rechter om beschermende maatregelen of een voorlopige voorziening.
 • Indien de mede-erfgenamen niet meewerken, zullen wij uw eis tot instemming van de overblijvende mede-erfgenamen met maatregelen voor het behoorlijk beheer van de nalatenschap afdwingen - zo nodig door gerechtelijke stappen te ondernemen.

De nalatenschap omvat aanzienlijke passiva en u bent bang dat u voor deze passiva (schulden) aansprakelijk bent met uw privé-vermogen?

 • Samen met u zullen wij de nodige maatregelen treffen om de aansprakelijkheid voor de nalatenschap te beperken en uw privé-vermogen veilig te stellen.

U wilt het met de andere erfgenamen eens worden over een "verdeling" van de nalatenschap?

 • Wij stellen voor u de nalatenschap overzichtelijk samen aan de hand van een lijst, gaan na of de nalatenschap klaar is om verdeeld te worden, modereren een discussie tussen de mede-erfgenamen en stellen voor u een overeenkomst tot verdeling van de nalatenschap op.
 • Indien onroerend goed deel uitmaakt van de nalatenschap, is ook hier een notariële akte vereist. Onze notarissen staan tot uw beschikking.

Praktische aanpak: U kunt geen akkoord bereiken tussen de mede-erfgenamen en wilt nu uw aanspraken als erfgenaam opeisen?

De regels van het erfrecht zijn ingewikkeld en daarom is het voor een juridische leek vaak niet mogelijk om zelf te bepalen op welke vorderingen hij of zij recht heeft in de nalatenschap van een overleden familielid. Wees niet bang om in dit verband juridische bijstand te vragen. Het zoeken van juridische hulp is geen teken dat u "ruzie" wilt maken.

Wij zullen "de juiste toon" vinden in de communicatie met uw andere familieleden.

Soms kunnen geschillen echter niet worden vermeden door een gebrek aan inzicht van de betrokken personen. In dat geval zullen wij consequent uw rechten doen gelden en, indien nodig, uw vorderingen voor de rechter brengen.

U bent onterfd als afstammeling, echtgenoot of partner van de overledene en vraagt zich af welke aanspraken u nu heeft?

 • Wij adviseren u met betrekking tot uw zogenaamde aanspraak op een verplichte portie tegen de erfgenaam/erfgenamen. Wij stellen uw vordering tot informatie over het bestaan en de waarde van de nalatenschap tegenover de erfgenaam/erfgenamen, verduidelijken de giften die de overledene tijdens zijn of haar leven heeft gedaan en die voor vergoeding in aanmerking komen of relevant zijn voor het verplichte deel, en berekenen ten slotte uw concrete vorderingen voor het verplichte deel en het verplichte deelcomplement.

De erfgenaam/erfgenamen weigeren u, als begunstigde van het verplichte deel, informatie te verstrekken over de nalatenschap en de giften of de verstrekte informatie is aantoonbaar onvolledig?

 • Wij zullen uw aanspraken op informatie en uw aanspraken op een op deze basis berekend verplicht deel voor de rechter afdwingen.

Hebben je ouders hun boerderij overgedragen aan een ander als erfgenaam in de zin van de erfverordeningen?

 • Er zij op gewezen dat het geval van vererving met betrekking tot de boerderij wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij de overdracht. Wij zullen uw vordering tot schadevergoeding tijdig geldend maken.

U bent aangewezen als erfgenaam op grond van een erfcontract of een gemeenschappelijk testament van echtgenoten. De erflater heeft echter tijdens zijn of haar leven een aanzienlijk vermogen weggegeven?

 • Wij kunnen u adviseren over de vraag of u in geval van erfenis aanspraak kunt maken op teruggave van de weggegeven goederen en de vordering tot teruggave namens u tegen de begiftigde geldend maken.

Bevat de nalatenschap onroerend goed of andere goederen die niet onder de erfgenamen kunnen worden verdeeld? U kunt met de mede-erfgenamen geen overeenstemming bereiken over de waarde, de verdeling en/of de tegeldemaking van het goed/voorwerp van de nalatenschap?

 • Wij zullen u bijstaan, zo nodig met de hulp van deskundigen, om tot een minnelijke schikking tussen de mede-erfgenamen te komen. Indien een dergelijke overeenkomst niet mogelijk is, bestaat het risico van een veiling bij afslag. Wij initiëren voor u een dergelijke gerechtelijke verdelingsveiling of vertegenwoordigen u in de verdelingsveilingprocedure.

Maakt u deel uit van een gemeenschap van erfgenamen die onenigheid heeft gekregen over de "verdeling" van de nalatenschap en de verrekening van de tijdens uw leven reeds ontvangen schenkingen met de nalatenschap?

 • Wij zullen met u samenwerken om een strategie te ontwikkelen om uit deze situatie te geraken en uw belangen in het erfrechtgeschil te behartigen. Indien nodig stellen wij een verdelingsplan op en dienen wij namens u een vordering in tegen de andere mede-erfgenamen tot goedkeuring van dit verdelingsplan.

Wij steunen u

U kunt onze advocaten op het gebied van erfrecht telefonisch bereiken.