Arbeidsrecht

Wij geven uitgebreid advies op alle gebieden van het arbeidsrecht. Naast de gebruikelijke vraagstukken zoals de beëindiging van arbeidsovereenkomsten of geschillen voor de rechtbank, hebben wij ruime ervaring in de voorbereiding en uitvoering van herstructureringen en reorganisaties van ondernemingen, ook in grensoverschrijdende situaties. Andere aandachtspunten zijn de behandeling van aangelegenheden in verband met commissarissen en statutaire bestuurders alsook bedrijfspensioenregelingen. Wij zijn de specialisten aan uw zijde voor alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden, altijd met de gedachte "Samen. Sterk".

Onze focus

Wij adviseren en vertegenwoordigen zowel particuliere en publieke als nationale en internationale werkgevers uit diverse sectoren, directieleden, bestuurders en leidinggevenden, maar uiteraard staan wij ook particulieren bij in alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden.

Wij verlenen juridische bijstand bij alle buitengerechtelijke en gerechtelijke procedures op het gebied van het arbeidsrecht en aanverwante gebieden. Binnen dit rechtsgebied ontwikkelen wij voor u economisch optimale en praktische oplossingen voor individuele arbeidsrechtelijke vraagstukken of complexe (grensoverschrijdende) aangelegenheden.

Ons team bestaat uit specialisten op het gebied van arbeidsrecht met jarenlange praktijkervaring. Wij combineren professionele en zakelijke knowhow met inzicht in de bijzonderheden van verschillende bedrijfstakken, bedrijfsculturen en werknemersstructuren. Het economische succes van onze cliënten is de maatstaf voor ons werk. Wij bereiken dit doel door een competente, eerlijke, respectvolle en op vertrouwen gebaseerde samenwerking met u. Op die manier bieden wij u optimale oplossingen op maat. Alle advocaten binnen deze specialisme wisselen hun kennis en ervaring onderling uit en zijn ook extern op vele manieren in een netwerk verbonden. Onze betrokken en gedreven specialisten komen op voor uw belangen.

Arbeidsrecht advocaten in ons advocatenkantoor

Samen sterk in arbeidsrecht
8 Advocaten op 4 Locaties
Maak kennis

Vorm geven aan arbeidsrelaties

De arbeidsovereenkomst staat aan het begin van de arbeidsverhouding - en is dus de basis voor de latere uitvoerbaarheid in geval van noodzakelijke flexibilisering, wijziging of beëindiging. Clausules in arbeidsovereenkomsten bepalen dus niet in de laatste plaats het succes van de onderneming.

 • Opstelling van op de behoeften afgestemde arbeidsovereenkomsten
 • Wijziging van arbeidsovereenkomsten/arbeidsvoorwaarden
 • Beëindigingskwesties/opstellen van beëindigings- en liquidatieovereenkomsten
 • Inzet van extern personeel/plaatsing van werknemers (operationele structureringsopties, ondersteuning bij goedkeuringsprocedures)
 • Ontwikkeling en invoering van nieuwe arbeidstijdmodellen
 • Invoering van nieuwe beloningsmethoden (doelstellingsovereenkomsten)
 • Groepsarbeidsrecht, matrixorganisaties

Geschillen voor de rechtbank

Wij zullen u niet tot een geschil dwingen, want niemand maakt graag ruzie. Toch kan een gang naar de arbeidsrechtbank strategisch noodzakelijk zijn. Het verdedigen van uw positie is onze hoogste prioriteit.

 • Strategische beëindiging van arbeidsrelaties
 • Vertegenwoordiging van bedrijven voor arbeidsrechtbanken in het hele land in alle gevallen
 • Vertegenwoordiging van bestuurders, directeuren, senior executives en werknemers in geschillen met betrekking tot beëindiging van het dienstverband en ontslagovereenkomsten
 • Tenuitvoerlegging en verdediging van vorderingen die voortvloeien uit arbeids- of dienstbetrekkingen

Bedrijfspensioenregeling

Bedrijfspensioenregelingen zijn een bouwsteen van de loyaliteit van werknemers; zij zijn vaak al belegd in de vorm van bedrijfspensioenen of pensioenkapitaal als onderdeel van een lange bedrijfstraditie. De financieringsinstrumenten moeten regelmatig worden herzien - in dit verband is de uitvoering in het kader van het arbeidsrecht van fundamenteel belang. Bij transacties zijn afkoop- en overdrachtsconcepten van cruciaal belang voor het welslagen van een opvolging.

 • Invoering van pensioenverplichtingen
 • Ontwerp van aanpassingen van pensioenverplichtingen
 • Ontwikkeling van vervangingsconcepten, strategische uitvoering
 • Advies over de behandeling van pensioentoezeggingen aan bestuurders en directieleden
 • Ondersteuning en conceptontwikkeling voor de behandeling van pensioenverplichtingen bij herstructureringen en transacties
 • Harmonisatie van pensioenverplichtingen bij transacties
 • Onderhandelingen met de ondernemingsraad
 • Wijziging van de wijze van uitvoering van de pensioentoezeggingen
 • Beoordeling van de economische levensvatbaarheid van financiële instrumenten

Herstructurering en reorganisatie van ondernemingen

 • Ontwikkeling van personeelsconcepten en personeelsstrategieën in bedrijven, ondernemingen en concerns
 • Ondersteuning bij personeelsinkrimping (ontwerp, uitvoering, ondersteuning bij officiële goedkeurings- en aanmeldingsprocedures)
 • Ondersteuning en ontwerp bij de overdracht van ondernemingen
 • Ontwerp van medezeggenschapsstructuren
 • Haalbaarheidsstudies ("proof of concept")
 • Voeren van onderhandelingen met ondernemingsraden en personeelsraden
 • Deelname aan bemiddelings- en arbitragecommissies
 • Strategische herstructurering van ondernemingen (met inbegrip van Europese vennootschapsvormen (SE, SCE); grensoverschrijdende fusies)

Transacties, fusies en overnames

 • Arbeidsrechtelijke ondersteuning van transacties krachtens vennootschapsrecht
 • Optimalisering van het arbeidsrechtelijk kader voor een transactie
 • Zorgvuldigheidseisen arbeidsrecht
 • Opstellen van arbeidsrechtelijke bepalingen voor overname- of fusieovereenkomsten van ondernemingen
 • Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden op individueel niveau, op het niveau van de onderneming en op het niveau van de collectieve onderhandelingen ("integratie na de fusie")

Commissarissen en statutaire bestuurders

 • Beloning en contractontwerp
 • Beëindiging van contracten/vertrek
 • Aansprakelijkheid van bestuurders

Compliance op het gebied van het arbeidsrecht

 • Opstelling en invoering van ethische richtsnoeren/gedragscode
 • Verduidelijking van kwesties in verband met de bescherming van werknemersgegevens
 • Tenuitvoerlegging van sancties
 • Ondersteuning van de organisatie voor de naleving van het arbeidsrecht
 • Beheer van contracten

Ondernemingsraad

 • Voorbereiding van uitvoerbare vennootschapsovereenkomsten
 • Onderhandelingen met ondernemingsraden, personeelsraden en vakbonden
 • Vertegenwoordiging in arbitrage- en bemiddelingsraden

Wij steunen u

Onze advocaten op het gebied van arbeidsrecht zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.