Bouw- en architectenrecht

Uw partner in het bouw- en architectenrecht

De complexiteit van de bouw is niet alleen spannend voor alle betrokken partijen, maar kan ook spanningen opleveren. Het opstellen van individuele contracten op maat is essentieel voor het succes van uw onderneming.

Wij ondersteunen u bij het bepalen van de juiste juridische basis voor uw bouwproject. Wij begeleiden u bij de buitengerechtelijke conflictbeslechting en, indien nodig, stappen wij samen met u naar de rechter. Samen. Sterk.

Bouw- en architectenrecht

Bent u architect, bouwkundige, tekenaar, aannemer, fabrikant of leverancier van bouwmaterialen, opdrachtgever, particuliere investeerder of publieke opdrachtgever?

ALPMANN FRÖHLICH begeleidt u tijdens elke fase van het bouwproject.

Onze focus ligt op het snijvlak van technologie en recht. Alleen wie de huidige uitdagingen aangaat en zich blijft ontwikkelen, is klaar voor de toekomst. Daarvoor moeten producten op maat ook juridisch gezien up-to-date zijn. Wij snappen de taal van de bouw en gaan strategisch te werk.

Graag komen wij met u in contact. Samen. Sterk.

Advocaten voor bouwrecht in ons advocatenkantoor

Samen sterk in het bouwrecht
9 Advocaten op 4 Locaties
Maak kennis

Privaatrechtelijk bouwrecht

De contractuele basis is even belangrijk voor het welslagen van het bouwproject als de fundering waarop het wordt gebouwd. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid.

Onze diensten. Terzake.

 • Waarmee moet u tijdens de contractonderhandelingen rekening houden met het oog op de sluiting van het contract en het latere conflictbeheer? Hoe moet je reageren op instructies van de klant? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u de juridische instrumenten. Wij begeleiden en ondersteunen u, ook in de vorm van interne seminars.
 • Welke contractuele regeling past bij het bouwproject? Hoe zit het met de opname van de VOB/B? - Wij stellen uw contract op, individueel en op maat.
 • Hoe kom je aan je geld? - Wij stellen uw vorderingen veilig.
 • Heeft u bedenkingen bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden? Word je gehinderd bij de uitvoering? - Wij helpen u uw rechten te beschermen en ervoor te zorgen dat vertragingen u niet benadelen (trefwoord: contractuele boete).
 • Uw cliënt beweert gebreken? - Samen met ons netwerk van deskundigen zullen wij u verdedigen tegen klachten over gebreken.
 • Waarmee moet rekening worden gehouden wanneer bouwmaterialen met gebreken worden geleverd? - Wij weten welke maatregelen u moet nemen - soms onmiddellijk.
 • Hoe voorkomt u ketenaansprakelijkheid voor (buitenlandse) onderaannemers? - Wij zijn vertrouwd met het leasen van werknemers en de wet op de ter beschikking gestelde werknemers.
 • Is uw contractuele partner insolvent? - Wij zullen samen met onze insolventieadvocaten de nodige stappen ondernemen.
 • Wat moet er gebeuren als het geschil aan een arbitragehof/mediationcommissie wordt voorgelegd? - Wij ondersteunen u bij het afdwingen van uw vorderingen in deze procedures (bijv. SOBau).

U profiteert van het feit dat wij door onze ruime ervaring zowel de aannemers- als de opdrachtgeverszijde kennen.

Tuin- en landschapsarchitectuur

Tuinieren en landschapsarchitectuur zijn zogenaamd onderworpen aan hun eigen wetten. Maar de bepalingen van de wet op de arbeids- en dienstenovereenkomsten zijn ook op u van toepassing. De contractuele basis is even belangrijk voor het welslagen van het bouwproject als de kubus die u ontwerpt. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid.

Onze diensten. Terzake.

 • Waarmee moet u rekening houden tijdens de contractonderhandelingen om het contract te sluiten en later conflicten te beheersen? Hoe moet je reageren op instructies van de klant? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u de juridische instrumenten. Wij begeleiden en ondersteunen u, ook in de vorm van interne seminars.
 • Waarop moet worden gelet bij deelname aan openbare aanbestedingen?
 • Welke contractuele vorm past bij het bouwproject? Hoe zit het met de opname van de VOB/B? - Wij stellen uw contract op, individueel en op maat.
 • Hoe kom je aan je geld? - Wij stellen uw vorderingen veilig.
 • Heeft u bedenkingen bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden? Word je gehinderd bij de uitvoering? - Wij helpen u uw rechten te beschermen en ervoor te zorgen dat vertragingen u niet benadelen (trefwoord: contractuele boete).
 • Uw cliënt beweert gebreken? - Samen met ons netwerk van deskundigen zullen wij u verdedigen tegen klachten over gebreken.
 • Waarmee moet rekening worden gehouden wanneer bouwmaterialen met gebreken worden geleverd? - Wij weten welke maatregelen u moet nemen - soms onmiddellijk.
 • Is uw contractuele partner insolvent? - Wij zullen samen met onze insolventieadvocaten de nodige stappen ondernemen.

U profiteert van het feit dat wij de aannemers- en opdrachtgeverskant kennen.

Bouwmaterialensector

Bent u een leverancier of fabrikant van bouwmaterialen? Je had weinig te maken met installatie- en verhuiskosten? Dit is nu veranderd als gevolg van wijzigingen in de wet. Uw regresrechten in de toeleveringsketen veiligstellen. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid.

Onze diensten. Terzake.

 • Wat is er veranderd door de laatste hervorming van de wet op de verkoop per 01.01.2022? Moet u uw algemene voorwaarden aanpassen? - ALPMANN FRÖHLICH stelt u de juridische hulpmiddelen (trefwoord: Algemene Voorwaarden) ter beschikking. Wij minimaliseren uw aansprakelijkheidsrisico.
 • Wordt een gebrek in het bouwmateriaal pas na de installatie duidelijk? - Wij ontwikkelen strategieën om uw aansprakelijkheid te beperken.
 • Wat moet er gebeuren als het bouwmateriaal wordt geleverd? Defecten moeten onmiddellijk worden gemeld.
 • Hoe moet u reageren op meldingen van gebreken? - Wij weten welke maatregelen u moet nemen (trefwoord: behoud van bewijs). Ook op het gebied van Handelsrecht wij zijn gespecialiseerd.

U profiteert van onze kennis van de fabrikant, leverancier, verkoper en koper.

Architecten- en ingenieursrecht

Bent u een architect, ingenieur of klant? Weet u dat het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) sinds 01.01.2018 het contract van architect en ingenieur regelt? Sindsdien zijn met name de volgende vragen gerezen: Zit je nog in de acquisitiefase? Welke vergoeding is verschuldigd? Wanneer wordt de vergoeding verdiend?

Je hebt de architectonische basis onder de knie. Dit is jouw vak. Wij zullen samen de rechtsgrondslag creëren. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid.

Onze diensten. Terzake.

 • Waarmee moet u rekening houden bij het opstellen van contracten? Hoe moet je reageren op de instructies van de klant? Wanneer heeft uw contractuele partner of u recht op een bijzonder recht van opzegging? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u de juridische instrumenten. Wij begeleiden en steunen u.
 • Welke contractvorm past bij het bouwproject in kwestie? - Wij stellen uw contract op, individueel en op maat.
 • Wordt u beschuldigd van tekortkomingen in uw planningdiensten? - Samen met ons netwerk van deskundigen zullen wij u verdedigen tegen klachten.
 • Wat doet u als u niet alleen verantwoordelijk bent voor het gebrek? - Wij zorgen ervoor dat u niet als enige aansprakelijk bent en stellen uw regresrechten veilig (trefwoord: kennisgeving van geschil).

U profiteert van het feit dat wij de kant van de architect en de kant van de klant kennen.

Recht inzake projectontwikkeling

Je dacht dat je genoeg regels had als projectontwikkelaar? De wetgever ziet dat anders. De wettelijke voorschriften zijn ook van toepassing op uw vastgoedontwikkelingscontract. De contractuele fundamenten zijn van het grootste belang voor uw bouwproject, net als het fundament waarop het wordt gebouwd. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid.

Onze diensten. Terzake.

 • Wat moet er in de vastgoedontwikkelingscontracten staan? Hoe moet je reageren op instructies van de klant? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u de juridische instrumenten. Wij begeleiden en steunen u.
 • Welke contractuele vorm past bij het bouwproject? Hoe zit het met de opname van de VOB/B? - Wij stellen uw contract op, individueel en op maat.
 • Uw cliënt beweert gebreken? - Met ons netwerk van deskundigen verdedigen wij ons tegen ingebrekestellingen.
 • Waarop moet u letten bij de levering van gebrekkige bouwmaterialen? - Wij weten welke maatregelen u moet nemen.
 • Hoe voorkomt u ketenaansprakelijkheid voor (buitenlandse) onderaannemers? - Wij zijn vertrouwd met het leasen van werknemers en de wet op de terbeschikkingstelling van werknemers.
 • Uw contractuele partner is insolvabel? - Wij zullen samen met onze insolventieadvocaten de nodige stappen ondernemen.
 • Wat moet er gebeuren als het geschil aan een arbitragehof/mediationcommissie wordt voorgelegd? - Wij ondersteunen u bij het afdwingen van uw vorderingen in deze procedures (bijv. SOBau).

U profiteert van het feit dat wij de ontwikkelaars- en client-zijde kennen.

Publiekrechtelijk bouwrecht

Het bouwproject moet voldoen aan de respectieve voorschriften van de wet op de ruimtelijke ordening en de bouwvoorschriften.

Wij ondersteunen projectontwikkelaars, bouwers, investeerders, handelsondernemingen, particuliere bouwers en de goedkeuringsinstanties in alle projectfasen, vanaf het onderzoek naar de goedkeurbaarheid in de planningsfase tot de gerechtelijke verduidelijking van het goedkeuringsbesluit en de voltooiing van het bouwproject. Wij vertegenwoordigen buren die zich willen verdedigen tegen een bouwproject dat hen treft, zowel in als buiten rechte.

In het kader van de voorbereiding en wijziging van plannen voor stedelijk grondgebruik, andere stedenbouwkundige statuten of het sluiten van stedenbouwkundige contracten, adviseren wij zowel overheidsinstanties als ondernemingen en particulieren.

Onze diensten. Terzake.

 • ALPMANN FRÖHLICH begeleidt u als bouwer en planner tijdens het gehele goedkeuringsproces, in het bijzonder in het kader van de noodzakelijke afstemming met de instanties voor bouwvergunningen en bijvoorbeeld de instanties voor monumentenzorg.
 • In administratieve geschillen staan wij u bij als bouwer-eigenaar bij de handhaving van uw bouwrechten, als omwonende bij de verdediging tegen onwettige projecten of als vergunningverlenende overheid bij de verdediging van het vergunningsbesluit.
 • In het kader van de stedelijke ruimtelijke ordening behartigen wij in een zo vroeg mogelijk stadium de belangen van degenen die door het plan worden getroffen en brengen wij zo nodig een herziening van de planning tot stand door middel van een gerechtelijke normcontroleprocedure. ALPMANN FRÖHLICH adviseert de planner in alle fasen van de planningsprocedure en in geval van een daaropvolgend juridisch geschil.

U profiteert van het feit dat wij het perspectief van de overheid, de ontwikkelaar en de buurman kennen.

Aanbestedingsrecht

De gunning van overheidsopdrachten door gemeenten of andere overheidsinstellingen is onderworpen aan strikte wettelijke regels. Het niet naleven van deze regels en het niet op de hoogte zijn van deze regels kan in het ergste geval leiden tot uitsluiting van een gunningsprocedure. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid om fouten in de gunningsprocedures te voorkomen.

Onze diensten. Terzake.

 • Waarmee moet bij de verschillende gunningsprocedures rekening worden gehouden? Wat zijn de grootste fouten die je moet vermijden? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u de juridische instrumenten. Wij begeleiden en ondersteunen u, ook in de vorm van interne seminars.
 • Hoe verkrijg ik een prekwalificatie voor bouwopdrachten? Waar moet ik rekening mee houden tijdens de prekwalificatieprocedure? - Wij bieden u uitgebreide en individuele ondersteuning bij het verkrijgen van een prekwalificatie en het deelnemen aan een prekwalificatieprocedure.
 • Een concurrent heeft een contract toegewezen gekregen. Wat kan ik doen? - Wij bieden u uitgebreide ondersteuning, zowel buiten als in de rechtbank, om uw rechten veilig te stellen in geval van onrechtmatige gunning van een (overheids)opdracht aan een werknemer.

U profiteert van het feit dat wij de inschrijvers en de leverancierskant kennen dankzij onze uitgebreide ervaring met gunningsprocedures.

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in bouw- en architectenrecht telefonisch bereiken.