Notarissen

Als openbare ambtenaar voert de notaris geen commerciële maar een "soevereine" activiteit uit. Hij is een onafhankelijk orgaan van de rechtspleging. In deze functie vertegenwoordigt hij niet de belangen van één partij, maar moet hij een juridisch correcte, veilige en evenwichtige oplossing vinden die in het belang van alle betrokken partijen is. De wetgever heeft voor een aantal rechtshandelingen bepaald dat de aktes door een notaris moeten worden verleden dan wel dat de handtekeningen van de betrokken partijen voor hun geldigheid moeten worden gewaarmerkt. Dit zijn rechtshandelingen die voor de betrokken partijen van bijzonder belang zijn, zoals:

Overdracht van onroerend goed, contracten inzake erfpachtrechten, verklaringen omtrent de splitsing, vestiging van hypotheekrechten, huwelijkscontracten, oprichting van vennootschappen (GmbH, UG, AG, etc.), wijziging van de statuten van vennootschappen of overdracht van aandelen van vennootschappen.

De vergoedingen voor notariële diensten zijn wettelijk vastgesteld en zijn voor elke Duitse notaris gebaseerd op de wet inzake gerechtskosten en notariskosten (Gerichts- und Notarkostengesetz, GNotKG). Een notaris mag hiervan niet afwijken. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de zogenaamde goodwill.

Voorbeelden zijn te vinden op de website van de Bundesnotarkammer.

Onze focus

Als notarissen van ALPMANN FRÖHLICH bieden wij u samen met onze medewerkers deskundige en servicegerichte ondersteuning. Met hun inzet en professionele kennis zorgen onze gekwalificeerde medewerkers ervoor dat alle notariële werkzaamheden vlekkeloos verlopen. Wij maken gebruik van de beste IT-systemen zodat alle werkzaamheden snel kunnen worden afgehandeld. Onze notarissen stellen naast Duitse aktes ook aktes in het Engels of Nederlands op.

Notarieel advies en het opstellen van contracten door een notaris, alsmede notariële verlijding en waarmerking zijn in een groot aantal situaties mogelijk. Onze juristen zijn u graag van dienst. De verdubbeling van het aantal notarissen bij Alpmann Fröhlich in slechts enkele jaren getuigt van de dynamische groei van ons kantoor, met name op dit gebied. Hieruit blijkt dat de vraag naar notariële diensten van hoge kwaliteit gestaag toeneemt. Dit daagt ons uit en we zijn er bijzonder goed in.

Momenteel staan op onze locaties in totaal 11 notarissen met 12 medewerkers tot uw beschikking.

Notarissen in ons kantoor

Onroerend goed

De aan- of verkoop van onroerend goed heeft voor de betrokken partijen een bijzondere betekenis. In de meeste gevallen zal een aanzienlijk bedrag moeten worden uitgegeven en zullen aanvullende leningen moeten worden aangegaan. Voor de verkoper gaat het er vaak om het belangrijkste goed te verkopen.

Voor dergelijke belangrijke transacties is de tussenkomst van een notaris verplicht. De notaris treedt op als neutrale beheerder van de belangen van alle partijen bij het contract. Hij verkrijgt de documenten die nodig zijn voor de uitvoering van het contract en moet ervoor zorgen dat de verkoper zijn eigendom niet verliest zonder de koopprijs te ontvangen en, anderzijds, dat de koper de koopprijs niet betaalt zonder het eigendom te ontvangen.

Op het gebied van onroerend goedrecht spitsen onze werkzaamheden zich toe op de volgende soorten overeenkomsten:

 • Koopovereenkomsten (huizen, flatgebouwen, commercieel onroerend goed),
 • overdrachtsovereenkomsten (schenkingen),
 • verklaringen van verdeling, condominium eigendom,
 • contracten voor vastgoedontwikkeling,
 • erfpachtcontracten.
 • Inschrijving van zekerheidsrechten in het kadaster (bijvoorbeeld grondrente, huurderswaarborg).

Vennootschapsrecht, M&A

Voor ondernemers is het onontbeerlijk om bij de oprichting en het beheer van een bedrijf met talrijke juridische aspecten rekening te houden. Tegelijkertijd willen zij het beste voor zichzelf bereiken door een optimale vennootschapsrechtelijke structurering. Het notariaat van Alpmann Fröhlich heeft een lange traditie in het ondernemingsrecht en biedt een hoge mate van specialisatie.

Dit begint met alle vragen over de keuze van de optimale rechtsvorm bij de oprichting van een vennootschap of een onderneming. Onze gespecialiseerde werkzaamheden omvatten ook het adviseren over en ondersteunen van alle herstructureringsmogelijkheden, in het bijzonder vennootschapsrechtelijke ondersteuning van herstructureringen met het oog op belastingoptimalisering, in samenwerking met de respectieve belastingadviseurs. Ten slotte omvat het ook de notariële akten van en het advies bij overnames van vennootschappen (M&A) en andere overdrachten van een vennootschap.

Onze voornaamste werkterreinen in het ondernemingsrecht zijn:

 • Oprichting van naamloze vennootschappen (GmbH) / besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (UG) / commanditaire vennootschappen (Kommanditgesellschaft) / naamloze vennootschappen (Aktiengesellschaft)
 • Wijziging van de statuten,
 • Wijziging van aandeelhouders (in het bijzonder ook koopovereenkomsten van vennootschappen),
 • Handelsregister aanvragen,
 • Transformatieprocessen (fusie, splitsing, verandering van rechtsvorm).

Erfrecht

Voor veel mensen is de gedachte aan het opmaken van een testament onaangenaam. Het ontbreken van een testament leidt echter vaak tot onbedoelde erfopvolgingen, geschillen tussen erfgenamen en onvoorziene verrassingen. De vrijheid om een testament op te maken wordt gewaarborgd door het grondwettelijk recht. Iedereen kan zelf bepalen wat er na zijn overlijden met zijn vermogen moet gebeuren door middel van een testament of een erfovereenkomst. De erflater is niet gebonden door de wettelijke erfopvolging. Hij of zij kan ook bij testament of erfovereenkomst een afwijkende regeling treffen. Ook hier is de notaris een bekwaam en betrouwbaar adviseur. Documenten met betrekking tot erfopvolging zullen vanaf 2012 worden geregistreerd in het centrale testamentenregister van de federale kamer van notarissen (ZTR). Dit zorgt ervoor dat de akte na het overlijden niet buiten beschouwing wordt gelaten in een erfrechtprocedure. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de laatste wil en het testament van de erflater, zoals vastgelegd in een notariële akte, daadwerkelijk worden uitgevoerd. De belangrijkste notariële activiteiten zijn:

 • Testamenten / contract van nalatenschap,
 • geschenken,
 • erfenis schikkingen,
 • aanvragen voor verklaringen van erfrecht.

Bedrijfsopvolging

Succesvolle bedrijfsopvolging vereist tijdig en zorgvuldig advies en planning. De continuïteit van de onderneming hangt regelmatig af van een succesvol opvolgingsplan. Dit moet passen in de structuur van het eigenaarsgezin, de betrokken generaties veilig stellen en fiscaal correct zijn. Het adviseren van de ondernemer over de vormgeving van een evenwichtige regeling is een essentiële taak van de notaris en de notarissen van Alpmann Fröhlich beschikken ook op dit gebied over tientallen jaren diepgaande expertise.

Typische maatregelen zijn:

 • Ondernemers testamenten,
 • voorziene erfopvolging door middel van overdrachtscontracten, soms vergezeld van erfeniscontracten,
 • deelnemingsovereenkomsten,
 • overeenkomsten voor de verkoop van bedrijven.

Huwelijks- en familierecht

Voor veel mensen is het huwelijk een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven. Nauwkeurige kennis van de juridische gevolgen, maar ook van de mogelijkheden om het huwelijk te structureren, is derhalve onontbeerlijk. In deze aangelegenheden kunnen de echtgenoten een beroep doen op betrouwbaar advies en ontwerp van de notaris, die rekening houdt met de belangen van beide echtgenoten. Velen weten niet dat in het wettelijke huwelijksvermogensstelsel van gemeenschap van goederen, dat wil zeggen zonder het sluiten van een huwelijkscontract, de vermogens van beide echtgenoten gescheiden zijn. Wij houden ons voornamelijk bezig met

 • Huwelijkse voorwaarden (gemeenschap van goederen / scheiding van goederen),
 • echtscheidingsconvenanten,
 • goedkeuring.

Preventie en advisering

Het optreden van een plotselinge of ouderdomsgebonden ziekte of een ongeval leidt niet alleen tot aanzienlijke veranderingen in de algemene persoonlijke situatie en levenswijze. Dit kan er veeleer toe leiden dat men zijn persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen en afhankelijk is van de medewerking van andere personen. Om zorg op last van de rechter te vermijden, kan een vertrouwenspersoon worden aangesteld en gemachtigd om dergelijke zaken uit te voeren in het kader van een volmacht voor gezondheidszorg en verzorging.

Wensen en ideeën over medische behandeling moeten ook worden vastgelegd in een gedetailleerd levenstestament, zolang men zijn eigen ideeën juridisch nog doeltreffend kan vastleggen. De notariële voorafgaande richtlijnen worden geregistreerd in het centrale register van voorafgaande richtlijnen bij de Federale Kamer van Notarissen in Berlijn, zodat zij indien nodig kunnen worden teruggevonden en nageleefd. In detail, onze notarissen zijn beschikbaar voor:

 • Algemene volmacht,
 • Volmacht voor het leven,
 • zorgvolmacht,
 • levenstestament.

Actueel. To the point.

De huidige situatie wordt gekenmerkt door exponentieel stijgende prijzen - vooral voor grondstoffen. Getroffen ondernemers vragen zich af of zij de onverwachte prijsstijgingen in bestaande contracten mogen doorberekenen en hoe zij in toekomstige contracten op een rechtszekere manier prijsaanpassingsclausules kunnen opnemen. Een gedifferentieerde aanpak is hier noodzakelijk: