Strafrecht

Uw betrouwbare partner in het fiscaal-economisch strafrecht

Als ondernemer staat u aan het roer. U heeft de verantwoordelijkheid voor uw bedrijf en uw werknemers. Dit betekent echter ook dat de autoriteiten zich in geval van verdachte omstandigheden in eerste instantie op u zullen richten. Of het nu gaat om belastingonderzoeken, de kartelautoriteiten of openbare aanklagers, de autoriteiten zullen zich in de eerste plaats op de ondernemer richten.

Zelfs als de beschuldigingen ongegrond blijken te zijn, bijvoorbeeld bij anonieme meldingen, nemen de onderzoeksprocedures veel tijd in beslag.

Helaas heeft de ervaring geleerd dat het vaak veel tijd kost om de autoriteiten ervan te overtuigen dat de beschuldigingen onterecht zijn.

Zelfs indien u persoonlijk niets te verwijten valt, is het uit professioneel oogpunt van essentieel belang een deskundige advocaat voor de verdediging in de arm te nemen.

Gezien de soms verwoestende gevolgen is het uit den boze om te proberen de zaak zonder professionele hulp op te lossen. Zelfs wanneer - zoals vaak het geval is - de inspecteurs een vriendelijke indruk maken, kan een onhandige opmerking u later in de problemen brengen.

Strafrecht met ALPMANN FRÖHLICH

Door onze jarenlange - succesvolle - werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande expertise op het gebied van fiscaal-economisch recht bieden wij u uitgebreid en deskundig advies. Wij behartigen uw belangen in strafrechtelijke en administratieve procedures alsook bij vorderingen tegen autoriteiten en in andere rechtszaken (bijvoorbeeld beroepen en procedures bij de belastingrechter tegen belastingaanslagen, bezwaren en beroepen tegen de aanslag voor socialezekerheidsbijdragen).

Samen met onze sectie intellectueel eigendom treden wij op tegen ontoelaatbare berichtgeving in de media of voorkomen wij deze zoveel mogelijk.

Uiteraard adviseren wij ook proactief op het gebied van compliance (link invoegen) of ondersteunen wij zowel de onderneming als bijvoorbeeld de autoriteiten bij de opheldering van de strafrechtelijk relevante feiten (interne onderzoeken).

Wij ondersteunen en begeleiden u met name
  • bij het inleiden van de onderzoeksprocedure in geval van huiszoekingen ter plaatse
  • in alle fasen van handels-, fiscale en strafrechtelijke douaneprocedures, zowel buiten als binnen de rechtszaal met betrekking tot fiscale en socialezekerheidsvorderingen bij de autoriteiten en gespecialiseerde rechtbanken
  • bij beschuldigingen van strafbare feiten in verband met de aansprakelijkheid bij faillissementen
  • corruptiedelicten, overtredingen van de wet op het minimumloon en de wet ter bestrijding van zwartwerk
  • voorkoming van witwaspraktijken en verdediging tegen overeenkomstige beschuldigingen
  • beschuldigingen van andere vermogensdelicten (subsidiefraude waaronder coronasubsidies, fraude, verduistering, vertrouwensmisbruik)
  • vertegenwoordiging in het kader van boeteprocedures, onder meer wegens schending van de toezichtplicht
  • vertegenwoordiging in procedures van beroepstoezicht
  • interne opleidingen en lezingen (bv. bestrijding van witwaspraktijken of corruptie)
  • interne onderzoeken, opheldering van de feiten en samenwerking met de autoriteiten

Waarom heeft u een deskundige strafrechtsadvocaat nodig?

Het loutere vermoeden van een strafbaar feit of een overtreding kan leiden tot aanzienlijk zware maatregelen door de autoriteiten. Huiszoekingen en inbeslagneming van activa komen in het begin van een strafrechtelijke procedure geregeld voor en de financiële gevolgen van een inbeslagneming van activa kunnen snel het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen – los van de imagoschade en de onrust onder het personeel. Hier laten wij u mogelijke oplossingen zien.

In het geval van zzp’ers worden strafrechtelijke beschuldigingen vaak gevolgd door maatregelen van de toezichthoudende autoriteiten op grond van het beroepsrecht, die in extreme gevallen tot de uitsluiting uit het beroep kunnen leiden. Ook in dergelijke situaties geven wij advies en bieden u steun.

Zo komt het in het fiscaal strafrecht vaak voor dat het concept-ontwerp van de belastingadviseur wordt aangehouden, hetgeen door de belastingdienst als onrechtmatig wordt beschouwd die een fiscale strafprocedure kan opstarten. Juist in deze gevallen heeft u dringend behoefte aan een deskundige adviseur die de zaak in goede banen weet te leiden. Het spreekt vanzelf dat wij in uw belang samenwerken met uw belastingadviseur of andere advocaten indien er meerdere verdachten zijn.

Zelfs als u niets te verwijten valt: voorlopige procedures worden alleen ingeleid wanneer er een eerste vermoeden bestaat van een strafbaar feit of een overtreding. Om dit vermoeden te ontkrachten heeft u meestal deskundige bijstand nodig, die wij u als ervaren gespecialiseerde Rechtsanwälte voor strafrecht kunnen bieden.

Advocaten voor strafrecht in ons advocatenkantoor

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in strafrecht telefonisch bereiken.