Ondernemingsrecht

Uw partner in het ondernemings- en distributierecht

Voor het succes van uw producten is de distributie beslissend. Met ALPMANN FRÖHLICH heeft u een sterke partner met tientallen jaren ervaring in Duitsland aan uw zijde om internationaal optimaal vorm te geven aan uw inkoop- en distributiestructuur. Wij kennen de steeds complexere wet- en regelgeving in Duitsland voor uw producten of diensten.

Ondernemings- en distributierecht

ALPMANN FRÖHLICH staat cliënten al tientallen jaren bij in alle aangelegenheden op het gebied van ondernemingsrecht, distributierecht en productaansprakelijkheid en biedt uitgebreid advies over de bescherming van uw rechten, zowel vooraf als in geval van aansprakelijkheid. Door onze gespecialiseerde Rechtsanwälte en een groot internationaal netwerk van partners is ALPMANN FRÖHLICH ook in staat op te treden in ingewikkelde zaken met nationale of internationale implicaties.

Onze focus

Onze focus ligt altijd op de best mogelijke oplossing, afgestemd op de behoeften van onze cliënten. Daarvoor beschikken wij over een krachtig team van ervaren Duitse juristen die onze cliënten professioneel adviseren en bijstaan – persoonlijk op locatie of online op afstand. Door de talrijke specialisaties binnen ons kantoor en goeie kennis van diverse talen zijn wij in staat om onze cliënten niet alleen in Duitsland, maar ook wereldwijd op de internationale markten deskundig ter zijde te staan.

Advocaten voor ondernemingsrecht in ons advocatenkantoor

Distributierecht

Het distributierecht heeft betrekking op de rechtsbetrekkingen bij de verkoop van goederen en diensten. Het omvat met name de rechtsbetrekkingen tussen ondernemingen op verschillende handelsniveaus (fabrikant / leverancier / handelaar) of tussen ondernemingen en handelsagenten (= handelsagentrecht).

Van belang hierbij zijn niet alleen de nationale voorschriften uit het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) of het Wetboek van Koophandel (HGB), maar vaak ook uit aangrenzende rechtsgebieden, zoals het mededingingsrecht (UWG), het arbeidsrecht, maar ook het antitrustrecht.

Als exportland hecht Duitsland van oudsher veel belang aan de internationale distributie van goederen. ALPMANN FRÖHLICH adviseert cliënten met name in grensoverschrijdende zaken en beschikt over tientallen jaren ervaring op dit gebied.

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt en adviseert cliënten in alle zaken die verband houden met distributierecht, zowel nationaal als internationaal, in het bijzonder over de volgende onderwerpen:

 • Handelsagentuurrecht
  • Opstellen, uitwerken en herzien van handelsagentuurovereenkomsten,
  • Tenuitvoerlegging en verdediging van boekhoudkundige vorderingen en provisievorderingen van de handelsagent,
  • Advies over alle problemen in verband met de beëindiging van contracten en de afwikkeling daarvan,
  • Vaststelling, tenuitvoerlegging en verdediging van schadevergoedingsclaims van de handelsagent,
  • niet-concurrentiebeding en ongeoorloofde concurrerende activiteiten van de handelsagent
 • Dealersrecht
  • Voorbereiding, opstelling en controle van overeenkomsten met erkende dealers,
  • Advies over alle problemen in verband met de beëindiging van het contract en de afwikkeling ervan,
  • Compensatievorderingen van de erkende dealer
 • Distributiekartelrecht
  • Exclusiviteitsregelingen / non-concurrentiebedingen,
  • bescherming van de klant,
  • Kortings- en bonussystemen,
  • Selectieve distributie,
  • Online distributie
 • Incoterms
 • VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG)
 • Overeenkomsten inzake kwaliteitsborging

Contractenrecht

Een essentieel onderdeel van onze advisering is het opstellen en beoordelen van nationale en internationale (commerciële) contracten. Om nadelen te vermijden die later niet werden ingecalculeerd, is het belangrijk alle mogelijke gevolgen af te wegen alvorens een overeenkomst te sluiten. Wij bieden onze cliënten uitgebreid advies over het opstellen van optimale, op maat gemaakte contracten, zowel in het kader van de voorbereiding van individuele contractconcepten als in verband met de herziening van bestaande contracten.

 • Verkoopcontracten,
 • contracten voor werken en diensten,
 • leveringscontracten,
 • contracten voor onderzoek en ontwikkeling,
 • fabriekscontracten,
 • overeenkomsten voor contractproductie
 • Logistiek/ expeditie/transport contracten,
 • consignatie voorraad contracten,
 • GTC
  • Opstelling en herziening van, met name, aan- en verkoopvoorwaarden,
  • Daadwerkelijke opneming van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

Algemene voorwaarden komen bij rechtshandelingen vaker voor dan op het eerste gezicht lijkt. Volgens § 305, lid 1, van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) zijn algemene voorwaarden "alle vooraf geformuleerde contractuele voorwaarden voor een groot aantal overeenkomsten die een contractpartij (gebruiker) bij het sluiten van een overeenkomst aan de andere contractpartij oplegt". Zelfs het eerste gebruik van vooraf vastgestelde voorschriften kan leiden tot de toepasselijkheid van het AV-recht. Van algemene voorwaarden is alleen dan geen sprake wanneer de contractuele voorwaarden individueel tussen de contractpartijen zijn overeengekomen (§ 305, lid 1, zin 3, BGB). De jurisprudentie heeft hoge drempels vastgesteld voor het bestaan van een individuele overeenkomst.

De inhoud van AV's is bij wet geregeld. Dit geldt vooral voor algemene voorwaarden die ten aanzien van consumenten worden gebruikt. In individuele gevallen kunnen ondoeltreffende GTC's snel leiden tot kostbare waarschuwingen. Maar zelfs in de b2b-sector kunnen de gevolgen van ondeugdelijke AV drastisch zijn: de regelgeving wordt niet teruggebracht tot wat gewoon toelaatbaar is, maar AV die in strijd zijn met de wet zijn ongeldig. Dit betekent dat een bepaling die bedoeld is om de gebruiker ten goede te komen, snel kan boemerangeren en de gebruiker met lege handen kan achterlaten.

ALPMANN FRÖHLICH stelt op maat gemaakte, juridisch conforme AV op, die volledig aansluiten bij uw bedrijfsmodel, of beoordeelt uw bestaande AV.

Onze diensten to the point:

 • Opstelling en herziening van algemene voorwaarden
  • Koop- en verkoopvoorwaarden (zowel stationaire verkoop als online shop)
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Verklaringen inzake gegevensbescherming
  • Informatievereisten bij verkoop op afstand en elektronische handel
 • Opstelling van modelcontracten
 • Doeltreffende integratie van algemene voorwaarden (nationaal / internationaal)

Wet- en regelgeving productaansprakelijkheid

Onder "productaansprakelijkheid" verstaan wij de verplichting aansprakelijk te zijn voor schade die voortvloeit uit het gebruik van gebrekkige / defecte producten. Het gaat hier in de eerste plaats om vorderingen naar burgerlijk recht (met name garantie- en/of waarborgvorderingen, schadevergoeding). Daarnaast kunnen er echter ook publiekrechtelijke gevolgen zijn (met name uit hoofde van de productveiligheidswet of sectorspecifieke bijzondere verordeningen zoals de speelgoedrichtlijn, de machinerichtlijn, enz.) en - afhankelijk van de ernst van de inbreuk - mogelijk zelfs strafrechtelijke sancties (vooral misdrijven inzake lichamelijk letsel (§§ 223 e.v. StGB), misdrijven inzake doodslag (§§ 212, 222 StGB).

De verkoper of de fabrikant kan regelmatig worden blootgesteld aan de hierboven beschreven vorderingen of gevolgen, maar ook de importeur of de zogenoemde quasi-fabrikant kan onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.

ALPMANN FRÖHLICH staat cliënten al tientallen jaren bij in productaansprakelijkheidskwesties en biedt uitgebreid advies over rechtsbescherming, zowel vooraf als in geval van aansprakelijkheid. Dankzij gespecialiseerde advocaten en een groot internationaal netwerk van partners is ALPMANN FRÖHLICH ook in staat op te treden in complexe zaken met nationale of internationale implicaties.

Eén aandachtspunt is het beheer van terugroepacties. ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt cliënten zowel bij het besluitvormingsproces over de noodzaak van een recall als bij de planning van de recall en stemt de te nemen maatregelen met de cliënten af. Het gaat er hier steeds om passende maatregelen te nemen om enerzijds gevaar af te wenden en anderzijds imago- en merkschade te voorkomen.

1. in de aanloop

Om te voorkomen dat zich in de eerste plaats gevallen van productaansprakelijkheid voordoen of om het risico daarop tot een minimum te beperken, is het onontbeerlijk vooraf voorzorgsmaatregelen te nemen, met name om zich juridisch zo goed mogelijk te beschermen. ALPMANN FRÖHLICH adviseert cliënten onder meer over

 • Opstellen van contracten (koopcontracten, contracten voor werk en diensten, leveringscontracten, fabriekscontracten, enz:
  • Beperking of uitbreiding van aansprakelijkheid,
  • keuze van wetgeving, VN verkooprecht,
  • verordeningen betreffende de commerciële plicht tot kennisgeving van gebreken en de onderzoeksplicht,
  • gewone rechtbank vs. scheidsgerecht,
  • verjaring / verlenging van de verjaringstermijn,
 • Kwaliteitsborgingsovereenkomsten als belangrijk onderdeel van kwaliteitsbeheer
 • Informatieplichten, waarschuwingsborden, gebruiksaanwijzingen, enz.
 • Herziening van de bestaande verzekeringsdekking
  • Productaansprakelijkheidsverzekering
  • Terugroepingskosten verzekering

2. in geval van schade/aansprakelijkheid:

ALPMANN FRÖHLICH adviseert en vertegenwoordigt cliënten zowel bij de tenuitvoerlegging als bij de verdediging van vorderingen (nationaal / internationaal):

 • Tenuitvoerlegging van vorderingen tot schadevergoeding
  • Vertegenwoordiging van benadeelde partijen in en buiten rechte
  • Handhaving
 • Verweer tegen vorderingen
  • Verweer tegen ongegronde vorderingen buiten en in rechte
  • Kennisgeving van de schade aan de verzekeraars, verduidelijking van de verzekeringsdekking, coördinatie van verdere stappen, enz.
 • Terugroepingsbeheer, in het bijzonder:
   • Besluit over het "of" van een terugroeping,
   • Wie moet worden geïnformeerd en wanneer?
   • Is de terugroepverzekeraar op de hoogte gebracht?
   • Zijn de bevoegde autoriteiten op de hoogte gesteld?
   • Ontwikkeling van de nodige maatregelen (aanvullende klanteninformatie, waarschuwingen, wijzigingen van het product, terugroepen, enz.)
 • Verhaal op leveranciers / fabrikanten van onderdelen

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in bouw- en architectenrecht telefonisch bereiken.