Internationaal ondernemingsrecht

Uw partner in het internationaal ondernemingsrecht

In het kader van de globalisering van de economische betrekkingen worden ondernemingen die internationaal zakendoen geconfronteerd met talrijke nationale, Europese en internationale voorschriften die veel aandacht vragen.

Naast een uitstekende kennis van de vaak complexe juridische kwesties die zich onvermijdelijk in een internationale context voordoen, speelt de goede talenkennis van onze Rechtsanwälte en notarissen een belangrijke rol bij grensoverschrijdende zaken om u als ondernemer optimaal te ondersteunen en om in individuele gevallen tot de best mogelijke oplossingen te komen. Ook de culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland en andere landen mogen niet worden onderschat wanneer u internationaal zakelijk succesvol wilt zijn.

Advocatenkantoor voor internationaal ondernemen

ALPMANN FRÖHLICH is een advocatenkantoor dat ondernemers bij het zakendoen in Duitsland bijstaat. Wij adviseren en vertegenwoordigen onze cliënten al tientallen jaren op het gebied van internationaal ondernemingsrecht in uiteenlopende en soms complexe internationale zaken, zowel buiten als in rechte voor Duitse rechtbanken en (internationale) arbitrale tribunalen. Daarbij werken wij ook samen met deskundige advocatenkantoren in momenteel ca. 140 landen wereldwijd. De Dutch Desk van ALPMANN FRÖHLICH richt zich op grensoverschrijdende Nederlandse/Duitse zaken.

Onze focus

Onze focus ligt altijd op het bereiken van de best mogelijke oplossing voor onze cliënten, met name in complexe en omvangrijke internationale zaken. Indien nodig en gewenst, raadplegen wij een partner uit ons grote internationale netwerk.

Samen met onze cliënten (internationaal) succesvol zijn, is wat ons drijft.

Graag komen wij met u in contact om de mogelijkheden te bespreken. Samen. Internationaal. Sterk.

Onze advocaten voor Internationaal ondernemingsrecht

Internationaal verbintenissenrecht

Een essentieel onderdeel van de advisering door ALPMANN FRÖHLICH is het opstellen en beoordelen van (inter)nationale contracten. Om nadelen te vermijden die later niet werden ingecalculeerd, is het belangrijk alle mogelijke gevolgen af te wegen alvorens een overeenkomst te sluiten. ALPMANN FRÖHLICH biedt cliënten uitgebreid advies over het opstellen van optimale, op maat gemaakte contracten, zowel in het kader van de voorbereiding van individuele contractconcepten als in verband met de herziening van reeds bestaande contracten, in het bijzonder met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Verkoopcontracten
 • VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG)
 • Keuze van toepasselijk recht
 • Bevoegdheid en arbitrageovereenkomsten
 • Opneming van Incoterms
 • Algemene voorwaarden (AV)
  • Opstellen en herzien van aankoop- en verkoopvoorwaarden (zowel stationaire verkoop als online shop)
  • Daadwerkelijke internationale opneming van algemene voorwaarden
  • Verklaringen inzake gegevensbescherming
  • Informatieverplichtingen bij verkoop op afstand en elektronische handel
 • Leveringscontracten
 • Opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling
 • Uitrustingscontracten
 • Contract fabricage overeenkomsten
 • Overeenkomsten logistiek/ expeditie/transport (CMR)
 • Contracten voor consignatievoorraden

Internationaal vennootschapsrecht

ALPMANN FRÖHLICH adviseert cliënten over grensoverschrijdende kwesties van internationaal vennootschapsrecht, in het bijzonder op het gebied van:

 • Mobiliteit van vennootschappen (grensoverschrijdende overplaatsing van de statutaire zetel, wijziging van de statuten)
 • Groepsconflicten / internationale transformaties (grensoverschrijdende fusies, oprichting van SE)
 • verwervingen, verkopen, joint ventures en deelnemingen van ondernemingen
 • Advies en ondersteuning voor oprichters, startende ondernemingen en private equity- en durfkapitaalinvesteerders
 • Overeenkomsten met rechtspersonen en leden van rechtspersonen
 • Voorbereiding en verloop van aandeelhoudersvergaderingen en algemene vergaderingen
 • Advies en vertegenwoordiging in geschillen tussen aandeelhouders

Internationaal distributierecht / antitrustrecht

Het distributierecht heeft betrekking op de rechtsbetrekkingen bij de verkoop van goederen en diensten. Het omvat met name de rechtsbetrekkingen tussen ondernemingen op verschillende handelsniveaus (fabrikant/leverancier/handelaar) of tussen ondernemingen en handelsagenten (= handelsagentuurrecht).

Van belang zijn hier niet alleen de nationale voorschriften uit het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) of het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), maar vaak ook uit de aangrenzende rechtsgebieden van het mededingingsrecht (UWG), het arbeidsrecht, maar ook het antitrustrecht. Een groot aantal internationale regelingen kan een rol spelen in het internationale handelsrecht.

Van oudsher is de internationale distributie van goederen van groot belang geweest voor Duitsland als exportland. ALPMANN FRÖHLICH adviseert cliënten met name in grensoverschrijdende zaken en beschikt over tientallen jaren ervaring op dit gebied.

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt en adviseert cliënten in alle zaken die verband houden met distributierecht, zowel nationaal als internationaal, in het bijzonder over de volgende onderwerpen:

 • Handelsagentuurrecht
  • Opstellen, uitwerken en herzien van handelsagentuurovereenkomsten,
  • Tenuitvoerlegging en verdediging van boekhoudkundige vorderingen en provisievorderingen van de handelsagent,
  • Advies over alle problemen in verband met de beëindiging van contracten en de afwikkeling daarvan,
  • Vaststelling, tenuitvoerlegging en verdediging van schadevergoedingsclaims van de handelsagent,
  • niet-concurrentiebeding en ongeoorloofde concurrerende activiteiten van de handelsagent
 • Dealersrecht
  • Voorbereiding, opstelling en controle van overeenkomsten met erkende dealers,
  • Advies over alle problemen in verband met de beëindiging van contracten en de afwikkeling daarvan,
  • Compensatievorderingen van de erkende dealer
 • Distributiekartelrecht
  • Exclusiviteitsregelingen / non-concurrentiebedingen,
  • bescherming van de klant,
  • Kortings- en bonussystemen,
  • Selectieve distributie,
  • Online verkoop
 • Overeenkomsten inzake kwaliteitsborging

Recht inzake buitenlandse handel en douanerecht

De douanewetgeving is van invloed op alle ondernemingen die in- en uitvoeren. Zij bepaalt welke producten mogen worden in- en uitgevoerd en welke rechten (douanerechten, omzetbelasting bij invoer) moeten worden betaald. Neem contact met ons op als u vragen hebt over de douanewetgeving.

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in internationaal zakenrecht telefonisch bereiken.