Privacyverklaring

Privacyverklaring van ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Informatie over gegevensverwerking ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Informatie over gegevensverwerking

I. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming binnen het bedrijf

Deze informatie over de gegevensverwerking geldt voor de gegevensverwerking door

ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

gevestigd te 48282 Emsdetten (AG Steinfurt HRB 6891)

Kirchstraße 36

48282 Emsdetten

Telefoon: +49 2572 875 - 0

Telefax: +49 2572 875 - 33

met vestigingen:

Verspoel 12

48143 Münster

Telefoon: +49 251 41701 - 0

Telefax: +49 251 41701 - 60

Alter Fischmarkt 8

48143 Münster

Telefoon: +49 251 98109 - 0

Telefax: +49 251 98109 - 60

Münsterstr. 53 (Gelbe Villa)

48431 Rheine

Telefoon: +49 5971 80161 - 0

Telefax: +49 5971 80161 - 33

(hierna: ALPMANN FRÖHLICH)

U kunt als volgt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ALPMANN FRÖHLICH:

E-mail: rechtsanwalt@dr-tykwer.de

II. Beschrijving en omvang van de verzameling/verwerking van persoonsgegevens:

ALPMANN FRÖHLICH verzamelt en verwerkt tijdens de overeenkomst met de cliënt persoonsgegevens van cliënten en indien van toepassing van hun wettelijke vertegenwoordigers, gemachtigden, medewerkers en andere personen die in hun opdracht werken. De gegevens worden rechtstreeks bij de cliënt en bij derden verzameld. Met name worden de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

 • aanspreekvorm, voornaam, achternaam;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • uittreksels uit openbare registers (Handelsregister, Vereinsregister);
 • uittreksels uit het Duitse kadaster;
 • uittreksels uit het Transparenzregister (register ter voorkoming van witwaspraktijken en terrorismefinanciering);
 • uittreksels uit het Bundeszentralregister (justitiële documentatie);
 • verdere informatie die noodzakelijk is voor het verstrekken van advies, het instellen van vorderingen en het beschermen van rechten van de cliënt

III. Doelen van de gegevensverwerking/gerechtvaardigd belang:

ALPMANN FRÖHLICH verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • identificatie van de cliënt;
 • verlenen van juridische diensten en vertegenwoordiging van de cliënt;
 • correspondentie met de cliënt;
 • facturatie;
 • afwikkelen van eventuele aansprakelijkheidclaims;
 • controle ter voorkoming van belangenverstrengeling als bedoeld in § 43 a, lid 4, BRAO;
 • mogelijke vorderingen op de cliënt;

IV. Grondslagen van de gegevensverwerking:

Voor zover ALPMANN FRÖHLICH de betrokkene om toestemming vraagt voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, onder b), AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor de verwerking die noodzakelijk is om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op ALPMANN FRÖHLICH, is artikel 6, lid 1, onder c), AVG als rechtsgrondslag van toepassing.

Als een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de cliënt of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6, lid 1, onder d), AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigd belangen van ALPMANN FRÖHLICH of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen, dient artikel 6, lid 1, onder f), AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

V. Duur van de verwerking:

De persoonsgegevens die in het kader van de opdracht door ALPMANN FRÖHLICH zijn verwerkt, worden tot het einde van de wettelijke bewaartermijn voor advocaten (zes jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de opdracht is beëindigd) opgeslagen en daarna gewist, tenzij ALPMANN FRÖHLICH deze overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste volzin, onder c), AVG op grond van fiscaal-, handels- of beroepsrechtelijke verplichtingen langer moet bewaren dan wel de cliënt overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste volzin, onder a), AVG toestemming heeft gegeven om deze langer te bewaren.

VI. Verstrekken van gegevens aan derden:

De advocaten verstrekken persoonsgegevens van de cliënt uitsluitend aan derden voor de hierna genoemde doeleinden.

Persoonsgegevens van de cliënt worden met derden gedeeld, indien dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij valt met name te denken aan de wederpartij en haar vertegenwoordigers (met name haar advocaten) alsook rechtbanken en andere openbare instanties in verband met de correspondentie en het instellen van vorderingen en het beschermen van rechten van de cliënt. De verstrekte gegevens mogen door de derde uitsluitend worden gebruikt voor de genoemde doeleinden.

De geheimhoudingsplicht van de advocaat blijft onverminderd van kracht. Voor zover het om gegevens gaat die onder de geheimhoudingsplicht van de advocaat vallen, worden deze alleen na overleg met de cliënt aan derden verstrekt.

VII. Rechten van de betrokkene:

Cliënt heeft het recht:

 • op grond van artikel 7, lid 3, AVG de verstrekte toestemming op elk moment ten opzichte van ALPMANN FRÖHLICH in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat de notarissen de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

Het intrekken van de toestemming kan ook betekenen dat een verdere advisering of vertegenwoordiging door ALPMANN FRÖHLICH niet meer mogelijk is en de overeenkomst moet worden beëindigd.

 • op grond van artikel 15 AVG uitsluitsel te verkrijgen over de door ALPMANN FRÖHLICH verwerkte persoonsgegevens. Meer bepaald kan de cliënt inzage verkrijgen van de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens van de cliënt zijn of zullen worden verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, het recht dat persoonsgegevens moeten worden gerectificeerd of gewist, het recht dat de verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt, het recht tegen die verwerking bezwaar te maken, de bron van die gegevens, indien deze niet door ALPMANN FRÖHLICH zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en eventueel nuttige informatie over de betreffende details;

 • op grond van artikel 16 AVG onverwijld de rectificatie van onjuiste of vervollediging van door ALPMANN FRÖHLICH opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen;

 • op grond van artikel 17 AVG te verlangen dat de bij ALPMANN FRÖHLICH opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, voor zover deze niet noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • op grond van artikel 18 AVG de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen, indien de juistheid van de gegevens wordt betwist door de cliënt,

of de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens

of ALPMANN FRÖHLICH de gegevens niet meer nodig heeft, maar wel de cliënt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

of u op grond van artikel 21 AVG bewaar heeft gemaakt tegen de verwerking;

 • op grond van artikel 20 AVG de persoonsgegevens die de cliënt aan ALPMANN FRÖHLICH heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verlangen dat deze aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen en

 • op grond van artikel 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor uw gewone verblijfplaats of werkplek of het kantoor van ALPMANN FRÖHLICH bevoegd is.

VIII. Recht van bezwaar:

Voor zover de persoonsgegevens van de cliënt op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste volzin, onder f), AVG zijn verwerkt, heeft de cliënt het recht om overeenkomstig artikel 21 AVG om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien de cliënt gebruik wil maken van zijn recht van bezwaar, kan hij een e-mail sturen aan:

rechtsanwalt@dr-tykwer.de