Nieuws
22.06.2022

De wet op de partnerschappen wordt gemoderniseerd

Betrokken ondernemingen: KG, GmbH & Co. KG, OHG, GbR

De wetgever heeft de wet tot modernisering van het partnerschapsrecht (MoPeG) aangenomen. Dit maakt de weg vrij voor een fundamentele hervorming van het partnerschapsrecht.

Waar gaat het over?

De MoPeG bevat ingrijpende wijzigingen van de thans geldende wetstekst. De meeste daarvan zullen op 1 januari 2024 in werking treden. De wijzigingen hebben in de eerste plaats gevolgen voor de burgerlijke maatschap (GbR), aangezien het rechtsmodel van de GbR ingrijpend wordt hervormd. Voorts bevat de MoPeG aanvullende innovaties die van toepassing zijn op vennootschappen onder firma (OHG) en commanditaire vennootschappen (KG).

Wat zijn de concrete nieuwe voorschriften?

1. rechtsbevoegdheid van de GbR

De rechtsbevoegdheid van de GbR (extern optreden), die reeds door de jurisprudentie van het Bundesgerichtshof is erkend, zal in de toekomst door de wetgever in het Burgerlijk Wetboek (BGB) worden verankerd.

2 Nieuw handelsregister

Voorts wordt voor de GbR een afzonderlijk vennootschapsregister ingevoerd. Inschrijving in het handelsregister geschiedt in beginsel op vrijwillige basis. Het register zal informatie bevatten over de vennootschap, de vennoten en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennoten. Hoewel de inschrijving in het handelsregister in beginsel niet verplicht is, zijn er gevallen waarin inschrijving wel een vereiste is. Dit is gewoonlijk het geval indien de GbR in een openbaar register zal worden ingeschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verwerving van onroerend goed, aandelen en GmbH-aandelen door de GbR zelf.

In de toekomst moet een in het handelsregister ingeschreven GbR de vermelding "geregistreerd partnerschap naar burgerlijk recht" of kortweg "eGbR" dragen.

Bovendien heeft de inschrijving in het handelsregister tot gevolg dat een dergelijke GbR onder het toepassingsgebied van de Witwaswet valt. Bijgevolg moet een eGbR zijn uiteindelijke begunstigden aanmelden bij het transparantieregister.

3. gronden voor ontbinding en converteerbaarheid

Een andere belangrijke wijziging betreft de gronden voor ontbinding van de GbR. In de toekomst zullen veel vroegere ontbindingsgronden, zoals het overlijden of de insolventie van een partner, in beginsel alleen nog leiden tot de uittreding van de betrokken partner. De GbR zal echter doorgaan. Dit geldt niet alleen indien de partnerschapsovereenkomst uitdrukkelijk voorziet in ontbinding in deze gevallen. Dit is een omkering van de huidige verordening.

Ten slotte biedt ook de mogelijkheid tot omzetting van de geregistreerde GbR, waarin de wet in de toekomst voorziet, nieuwe actiemogelijkheden, waardoor de rechtsvorm van de GbR in het algemeen beter verkoopbaar wordt. Een geregistreerde GbR kan dan namelijk deelnemen aan splitsingen, fusies of een verandering van rechtsvorm overeenkomstig de Duitse omzettingswet (Umwandlungsgesetz, UmwG).

4 Innovaties voor OHG's en KG's

Naast de uitgebreide wijzigingen voor het GbR voorziet de MoPeG ook in een aantal wijzigingen met betrekking tot het OHG en het KG. Met name de wet inzake gebrekkige besluiten in verband met aandeelhoudersbesluiten wordt grondig hervormd. In de toekomst zal het Wetboek van Koophandel een onderscheid maken tussen de betwistbaarheid en de nietigheid van een aandeelhoudersbesluit.

5. innovatie voor freelancers

Een andere belangrijke wijziging is van bijzonder belang voor freelancers. Een belangrijke hervormingsstap is immers de (verdere) openstelling van handelsvennootschappen in het beroepsrecht voor alle freelancers. Zo zullen in de toekomst alle freelancers kunnen kiezen voor de gewenste rechtsvorm van de GmbH & Co KG en de daaraan verbonden mogelijkheden tot beperking van aansprakelijkheid, voor zover het toepasselijke beroepsrecht registratie toelaat. Voorheen stond deze mogelijkheid alleen open voor belastingadviseurs en accountants (vgl. BGH, besluit van 15 juli 2014 - II ZB 2/13).

Wat moet ik doen?

De uitgebreide nieuwe regelgeving betekent dat met name bestaande vennootschapsovereenkomsten in een vroeg stadium moeten worden herzien.

Met ons team van deskundigen op het gebied van vennootschapsrecht adviseren en ondersteunen wij u graag bij alle aangelegenheden die verband houden met de Wet tot modernisering van het personenvennootschapsrecht (MoPeG).