Nieuws
26.02.2024

In Duitsland aan de slag via een GmbH

Duitsland is voor veel Nederlandse ondernemers de afzetmarkt bij uitstek. Wie zijn producten niet alleen vanuit Nederland wil toeleveren, maar met de gedachte speelt, zijn omzet in Duitsland via een Duits bedrijf aan te zwengelen, volgt het beste het advies een entiteit naar Duits recht op te richten. En gezien Duitsers over het algemeen het liefst zaken doen met een Duits bedrijf, is de beste oplossing een “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” (GmbH). De GmbH is de Duitse variant van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijheid (BV) en op grond hiervan een van de meest gekozen rechtsvormen bij het oprichten van bedrijven. De GmbH wordt in Duitsland gezien als een stabiele en serieuze bedrijfsvorm, die niet alleen voor de nodige flexibiliteit zorgt, maar tevens een belangrijke mate van bescherming garandeert.

Startkapitaal

Een bedrijf beginnen in Duitsland? Prima idee! Wel verdient het aanbeveling vooraf na te gaan wanneer de rechtsvorm GmbH überhaupt zinvol is, welke beslissingen de oprichter moet nemen, wat in de statuten geregeld kan of moet worden, wat voor, tijdens en na de oprichting in acht genomen dient te worden, welke de fiscale consequenties zijn en tenslotte hoe de aansprakelijkheid van de oprichter en van het bestuur zo goed mogelijk kan worden beperkt?

Wie deze zaken op een rijtje heeft, kan van start gaan. Let wel: om een GmbH op te kunnen richten, is startkapitaal nodig. Bij een GmbH is dit een bedrag van minimaal 25.000 euro. De helft hiervan, € 12.500, moet bij oprichting worden gestort. Dit “Stammkapital” kan zowel als “Bareinlage” als ook als “Sacheinlage” worden ingelegd. In het geval van een “Bareinlage” wordt het startkapitaal op een bedrijfsrekening gestort, bij een ‘Sacheinlage’ wordt geen geld ingelegd, maar kunnen materiële of immateriële activa zoals woningen, voorraden, patenten of aandelen als startkapitaal worden aangeboden.

Online oprichting

Sinds augustus 2023 is het overeenkomstig de Europese digitaliseringswetgeving van 2021 mogelijk een GmbH online op te richten. Hoewel de mogelijkheid om een bedrijf online op te richten voor ondernemers een positieve ontwikkeling is, brengt dit ook risico’s met zich mee. Daarom worden strenge eisen gesteld aan de online oprichting. Hiervoor dient u zich het eerst te registreren en te legitimeren op de website van de Bundesnotarkammer die in de Duitse en Engelse taal beschikbaar is. De online oprichting kunt u starten via https://online-verfahren.notar.de/ov/home

Allereerst wordt voor de videoverbinding alleen gebruik gemaakt van een beveiligd systeem van de Bundesnotarkammer, een landelijk verbond van notarissen. Daarnaast dient de notaris de ondernemer(s) aan de hand van twee-staps-verificatie te verifiëren. Een ondernemer dient daarvoor in het bezit te zijn van een Europees identiteitsbewijs met eID-functie. Hierbij wordt de pasfoto elektronisch uitgelezen en vergelijkt de notaris de pasfoto met het uiterlijk van de ondernemer aan de andere kant van het scherm. Nadat de ondernemer is geverifieerd, vindt de daadwerkelijke bedrijfsoprichting plaats, die in een online oprichtingsprotocol wordt vastgelegd. Vervolgens wordt dit protocol door alle oprichters en de notaris digitaal ondertekend.

De GmbH wordt door één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen bij notariële akte opgericht. Een Nederlandse moedervennootschap (BV) kan dus een Duitse dochtervennootschap (GmbH) oprichten. De akte van oprichting moet de statuten van de GmbH bevatten. In de regel stelt de Duitse notaris deze op, maar dit kan ook door een Duitse advocaat gedaan worden.

De statuten van de GmbH

In de statuten worden in ieder geval de volgende zaken opgenomen:

  • de naam van de GmbH,
  • de plaats van de statutaire zetel,
  • de doelomschrijving,
  • de hoogte van het stamkapitaal,
  • het aantal aandelen en de nominale waarde daarvan zoals deze door iedere aandeelhouder na inleg van het stamkapitaal is verkregen.

Bij het uitkiezen van de bedrijfsnaam van de GmbH is men relatief vrij. Wel is van belang om een benaming te kiezen die duidelijk herkenbaar en onderscheidend is. Er mag ook geen inbreuk op merken van derden gedaan worden. Daarnaast is het wettelijk verplicht om achter de benaming altijd de toevoeging „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ of de afkorting „GmbH“ te vermelden.

Inschrijving in het Handelsregister

Schriftelijk bewijs van de storting op de bankrekening wordt aan de notaris voorgelegd. Nadat deze heeft vastgesteld dat het stamkapitaal daadwerkelijk is gestort, zal hij tot inschrijving in het Handelsregister overgaan. Het Registergericht is voor het Handelsregister verantwoordelijk. Het is onderdeel van het kantongerecht in de plaats waar de GmbH statutair is gevestigd. Anders dan in Nederland kunnen ondernemers de GmbH dus niet zelf bij het Handelsregister aanmelden. Nadat de aanmelding is verwerkt, is de GmbH formeel opgericht.

Vervolgens dient de GmbH ook nog bij de Duitse belastingdienst (Finanzamt) en bij het Gewerbeamt alsmede het Duitse UBO register (Tranzparenzregister) te worden aangemeld.

Aansprakelijkheid

In een GmbH is de vennootschap alleen met de activa van de vennootschap aansprakelijk tegenover schuldeisers. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders en bestuurders is over het algemeen beperkt tot het vermogen van de vennootschap. Ze hebben echter verschillende plichten waaraan ze moeten voldoen bij de oprichting van de GmbH, in de dagelijkse bedrijfsvoering, in crisissituaties en bij de ontbinding van de GmbH. Als zij deze plichten schenden, is naast de beperkte aansprakelijkheid van de vennootschap ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders en het management met hun privévermogen toegestaan.

.

U wilt een GmbH oprichten? Maak gebruik van onze online service `GMBH-OPRICHTING´.

.

Voor verdergaande vragen staan wij u graag te woord.

Contactpersonen