Nieuws
15.03.2023

Grensoverschrijdende fusies tussen een vennootschap naar Duits recht (GmbH|AG) en een vennootschap naar Nederlands recht (BV|NV) – wat verandert er op korte termijn?

De Duitse Bondsdag heeft op 20 januari 2023 het wetsvoorstel geaccepteerd waarmee de Europese richtlijn 2019/2121 naar het Duitse recht wordt omgezet.


Ook onze Duitse notarissen (Notare) en Duitse advocaten (Rechtsanwälte) zijn regelmatig bij grensoverschrijdende fusies enz. betrokken.


De wettelijke bepalingen over grensoverschrijdende fusies, splitsingen en wijzigingen in de rechtsvorm van vennootschappen worden toekomstig samengevat in een zesde boek van het Duitse UmwG. In §122a e.v. UmwG waren tot nu toe alleen grensoverschrijdende fusies geregeld.
Uitgangspunt voor een grensoverschrijdende fusie enz. is een fusievoorstel dat naar Duits recht bij een notaris in een akte dient te worden vastgelegd. Opvallend is dat aandeelhouders, schuldeisers en ondernemingsraden toekomstig tot vijf dagen vóór de geplande goedkeuring opmerkingen over het fusievoorstel kunnen indienen. Het fusievoorstel moet minimale informatie bevatten ter bescherming van schuldeisers, aandeelhouders en werknemers.


Schuldeisers van de verdwijnende vennootschap hebben een recht op zekerheden. Indien de schuldeisers in het fusievoorstel onvoldoende zekerheden worden aangeboden, kunnen deze binnen drie maanden na de bekendmaking van het fusievoorstel in het handelsregister een passende zekerheid verlangen.


Aandeelhouders die de aangeboden vergoeding voor de aandelen niet redelijk achten, kunnen in een gerechtelijke procedure om rechterlijke toetsing vragen, ongeacht of de andere betrokken rechtsstelsels deze mogelijkheid bieden of niet.


Werknemers hebben bijzondere informatierechten. Deze omvatten het recht op een speciaal rapport voor werknemers en hun recht om opmerkingen in te dienen en vragen te stellen.
Nieuw is ook dat er in de toekomst voor alle varianten een rapport (Umwandlungsbericht) dient te worden opgesteld.


Vervolgens dient de bevoegde Duitse rechtbank de rechtsgeldigheid te onderzoeken. Na een succesvolle controle geeft deze een voorlopig certificaat af. Dit is nodig voor de registratie van de omzettingsmaatregel in het buitenland. De rechtbank zal het certificaat ambtshalve en digitaal moeten doorgeven aan de verantwoordelijke instantie in het buitenland.


Het is te verwachten dat grensoverschrijdende fusies/splitsingen enz. tussen Duitse en Nederlandse ondernemingen in de toekomst langer zullen duren vanwege extra wachttijden. Ook de bij splitsingen en rechtsvormwijzigingen vereiste accountantsverklaringen zullen tot vertragingen leiden. Dit vergt de nodige tijd in te plannen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Thomas Dillmann, Rechtsanwalt und Notar mit Amtssitz in Rheine, Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht, dillmann@alpmann-frohlich.de.

Contactpersoon