Nieuws
24.06.2024

Duitsland heeft per 1 maart 2024 de drempels voor geschoolde arbeidskrachten uit niet-EU-landen verlaagd

Een schrijnend tekort aan geschoold en vakbekwaam personeel in tal van bedrijven baart in Duitsland in toenemende mate zorgen. De economie van de “Exportweltmeister” kwakkelt, niet alleen in de Duitse kernsectoren machinebouw, chemische industrie en automotive. Het is daarom voor Duitsland van groot belang, vakbekwame en hoog opgeleide mensen naar het land te halen om het werk gedaan te krijgen. De in november 2023 in werking getreden wet “Facharbeiter-Einwanderungsgesetz” maakt het voor mensen uit niet-EU-landen een stuk eenvoudiger om in Duitsland te komen werken. De wet regelt onder andere de vereisten voor de immigratie van geschoolde arbeidskrachten, de erkenning van buitenlandse kwalificaties en de rechten en plichten van immigranten. Het doel is om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in Duitsland te bestrijden en het concurrentievermogen van het land te versterken.

Beperkingen opgeheven

Sinds november 2023 gelden nieuwe regels voor verblijfsvergunningen voor geschoolde werknemers met een beroepsopleiding en geschoolde werknemers met academische kwalificaties. Vanaf 1 maart 2024 volgden verdergaande aanpassingen op de wet. Sinds november 2023 heb je als niet-EU-buitenlander recht op een verblijfsvergunning als aan alle voorwaarden is voldaan. De beperking dat je alleen mag werken op basis van de kwalificatie die je hebt behaald met de beroepskwalificatie is opgeheven. Dit betekent dat als je een gekwalificeerde beroepskwalificatie of een universitair diploma hebt, je bij het zoeken naar een baan niet beperkt bent tot banen die verband houden met deze opleiding. Er zijn uitzonderingen voor gereglementeerde beroepen. Daarnaast is de goedkeuringsprocedure voor de tewerkstelling van beroepschauffeurs uit niet-EU-landen vereenvoudigd. De regering voert ook zogenaamde erkenningspartnerschappen in, maakt een einde aan de regeling voor landen als Servië, Kosovo, Bosnië-Hercegovina, Montenegro, Noord-Macedonië en Albanië en stelt de arbeidsmarkt open voor buitenlandse verpleegassistenten.

Erkenning van diploma’s

Met ingang van 1 maart 2024 kunnen vervolgens personen met praktische beroepservaring Duitsland binnenkomen voor een baan in alle niet-gereglementeerde beroepen. Voorwaarde is een gekwalificeerd beroeps- of universitair diploma dat erkend is in het land van opleiding en minstens 2 jaar ervaring in het gewenste beroep. Onder bepaalde omstandigheden is een kwalificatie van een Duitse Kamer van Koophandel in het buitenland voldoende, indien deze aan de vereisten voldoet.

Voor professionals met gespecialiseerde IT-kennis is formele erkenning van beroepskwalificaties niet vereist; zij hoeven geen bewijs van talenkennis meer te overleggen. De prioriteitscontrole zal niet langer van toepassing zijn op visa voor duale opleidingsprogramma's. De leeftijdsgrens voor een visum om een opleidingsplaats te zoeken wordt verhoogd naar 35 jaar en het vereiste taalniveau wordt verlaagd naar B1. De arbeidsmogelijkheden voor stagiairs/studenten worden uitgebreid. In de toekomst zullen zij deeltijds kunnen werken voor maximaal 20 uur per week, met inbegrip van voorbereidende studieprogramma's en perioden die worden besteed aan het zoeken naar een opleidings- of studieplaats.

Verblijfsvergunning en gezinshereniging vereenvoudigd

Door het nieuwe erkenningspartnerschap kunnen mensen uit niet-EU-landen de volledige erkenningsprocedure in Duitsland doorlopen. Werknemers in opleiding en werkgevers verbinden zich ertoe om na binnenkomst in het land de erkenning aan te vragen en de procedure actief voort te zetten, inclusief opleiding. Het verblijf is mogelijk voor één jaar en kan worden verlengd tot maximaal drie jaar. Als in de erkenningsprocedure een kwalificatieanalyse wordt voorgesteld, kan de aspirant-arbeidskracht hiervoor het land binnenkomen en maximaal zes maanden blijven. Als hij deelneemt aan een aanpassingsstage, mag hij het land binnenkomen voor beroepserkenning. De maximale verblijfsduur is 3 jaar en deeltijdwerk van maximaal 20 uur per week is toegestaan. Personen mogen het land binnenkomen ongeacht hun kwalificatie voor kortdurende tewerkstelling of seizoenarbeid (in overeenstemming met de tewerkstellingsverordening). Het werk is beperkt tot maximaal 8 maanden binnen een periode van 12 maanden; een vergunning van het federale arbeidsbureau is vereist.

Bij gezinshereniging is het bewijs van voldoende woonruimte en formele kennis van het Duits niet langer vereist. Naast hun echtgeno(o)t(e) kunnen geschoolde werknemers ook hun ouders en schoonouders laten overkomen als ze voor het eerst een verblijfsvergunning krijgen op of na 1 maart 2024. In juni 2024 volgt een nieuwe aanpassing.

Wilt u meer weten over de implicaties van de wet “Fachkräfte-Einwanderungsgesetz”, neem dan contact op met Nicki Welchering, 0049 - 157 - 36160375.

Contactpersoon