Nieuws
17.02.2023

Algemene voorwaarden in internationale context – de battle of forms

Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden. In internationale context gelden bijzondere regels.

Nederland

In Nederland zijn de algemene voorwaarden die het eerst van toepassing worden verklaard van toepassing, tenzij de wederpartij dat uitdrukkelijk van de hand wijst, de zgn. „first-shot-rule“. Vaak is te lezen dat de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd en daar kunnen worden ingezien. Dat is voor contracten die tussen 2 Nederlandse ondernemers worden gesloten in beginsel voldoende. Een bepaling in algemene voorwaarden dat andere voorwaarden van de hand worden gewezen, is daarvoor niet voldoende. Mocht u een offerte krijgen met de vermelding dat algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan moet u in Nederland aangeven dat u dat niet accepteert.

Duitsland

In Duitsland is het gebruikelijk dat in de algemene voorwaarden regelingen zijn opgenomen dat de algemene voorwaarden van de andere partij van de hand worden gewezen. Een verwijzing naar de Kamer van Koophandel is niet mogelijk aangezien algemene voorwaarden in Duitsland niet worden gedeponeerd. Vaak wordt naar de website verwezen waar deze dan ook te vinden moeten zijn. Indien de algemene voorwaarden elkaar inhoudelijk tegenspreken, zijn anders dan in Nederland de wettelijke regelingen van toepassing. Dat wordt "knock-out rule“ genoemd.

Welk recht is van toepassing?
Mocht een Duitse onderneming met een Nederlandse onderneming een contract willen sluiten, dan is vaak niet duidelijk wanneer uw eigen algemene voorwaarden überhaupt van toepassing zijn. Uitgangspunt voor deze vraag welk recht überhaupt van toepassing is op de grensoverschrijdende totstandkoming van een contract binnen de Europese Unie, is de Europese Verordening „Rome I“. In deze verordening is geregeld dat in beginsel het recht van het land van toepassing is waar de partij gevestigd is die de zgn. kenmerkende prestatie verricht.

Internationale koop

Op de internationale koop en verkoop van roerende zaken is het Weens koopverdrag van toepassing, tenzij dat uitdrukkelijk is uitgesloten. Vaak sluiten partijen het Weens koopverdrag uit, ook al kan dit voordelen tegenover het nationale recht bieden. De reden hiervoor is vaak dat partijen of zelfs advocaten dit niet kennen, wat in vele gevallen nadelig kan zijn.

Grensoverschrijdende contracten

Bij grensoverschrijdende contracten dienen algemene voorwaarden aan de andere partij ter hand worden gesteld in een taal die de andere partij begrijpt. Het is hoe dan ook van groot belang te zorgen dat uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn. Daarvoor moet u in al uw aanbiedingen, offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen vermelden dat uw voorwaarden van toepassing zijn en een exemplaar ervan meesturen. De manier van verzending speelt hierbij geen rol. Een verwijzing naar een deponering bij de Kamer van Koophandel is bij grensoverschrijdende contracten met Duitse ondernemingen niet voldoende.

In de Europese verordening omtrent de bevoegde rechter is zelfs vastgelegd dat de bevoegde rechter schriftelijk moet worden overeengekomen.

Mocht er een juridisch geschil ontstaan, dan is vaak belangrijk dat de algemene voorwaarden juist ter hand zijn gesteld en feitelijk onderdeel van het contract zijn geworden.

Vragen over grensoverschrijdende contracten of het Weens koopverdrag? Neem dan gerust contact op met Thomas Dillmann, Rechtsanwalt en Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht (gecertificeerde specialist voor Internationaal ondernemingsrecht), dillmann@alpmann-froehlich.de of een van onze overige specialisten van de Dutch Desk.

Contactpersoon