Nieuws
03.07.2023

Abmahnung ontvangen? Kom in actie!

Heeft u een schriftelijke Abmahnung ontvangen? Een dergelijke formele waarschuwing naar Duits recht heeft tot doel een inbreuk bijvoorbeeld op een intellectueel eigendomsrecht of ‘oneerlijke handelspraktijken’ buitengerechtelijk door middel van een onthoudingsovereenkomst te regelen. Het gaat dus erom een rechtszaak te voorkomen.

In een dergelijke Abmahnung wordt de vermeende wettelijke overtreding genoemd samen met een juridische beoordeling daarvan en een oproep om binnen een bepaalde termijn de verweten gedragingen achterwege te laten, een onthoudingsverklaring met contractuele boete te ondertekenen en aan de tegenpartij te sturen. Vaak zijn al in de Abmahnung verdere sommaties te vinden, bijvoorbeeld de verbintenis om de wettelijke advocatenkosten van de tegenpartij op zich te nemen, informatie te verstrekken, schadevergoeding te betalen etc.

Om onnodige kosten te vermijden is het héél belangrijk de vorderingen binnen de door de tegenpartij genoemde termijn zorgvuldig te toetsen en over de verdere stappen te beslissen. Passief afwachten is nooit een goed idee. Ook is het niet voldoende om de bewuste handeling te staken.

Is er sprake van inbreuk bestaat er een Wiederholungsgefahr (gevaar van herhaling) en bij een dreigend gevaar van inbreuk een Erstbegehungsgefahr. Hierdoor is de tegenpartij gerechtigd om naar de rechtbank te gaan en een verbod af te dwingen.

Vaak stuurt de sommerende partij met de waarschuwing een zogenaamde Unterlassungserklärung (onthoudingsverklaring) mee en eist dat de overtredende partij deze verklaring ondertekent en hiermee verklaart de verweten gedragingen te stoppen –

regelmatig met de verplichting tot betaling van een contractuele boete bij overtreding.

Een Wiederholungsgefahr valt alleen weg als een (aangepaste) onthoudingsverklaring wordt ondertekend. Hierbij is het heel belangrijk om de verklaring zo ruim mogelijk maar ook zo nauwkeurig mogelijk te formuleren. Ook is de afgifte van een dergelijke verklaring niet altijd de beste oplossing.

Vele Nederlandse cliënten vragen pas om advies nadat ze een einstweilige Verfügung (~kort geding/ ex parte verbod) van de rechtbank hebben ontvangen. In Duitsland wordt een dergelijke gerechtelijke beslissing nog altijd vaak genomen zonder dat de gedaagde hiervan kennis neemt. Men mag er dus niet op vertrouwen dat de rechtbank de partijen nogmaals de gelegenheid geeft om hun standpunt schriftelijk of in een voorafgaande zitting toe te lichten.

Een dergelijke voorlopige voorziening bij voorraad heeft ook onmiddellijke werking en verplicht meestal tot het staken en gestaakt houden van inbreuken. Op het nakomen van de verplichting staan boetes.

Bij een kort gedingprocedure ontstaan vaak kosten van meerdere duizenden euro’s die bovenop de vorderingen van de tegenpartij komen. Ook moet rekening worden gehouden met procedurele maatregelen wat tot extra kosten en tijdverlies leidt.

Het is dus heel belangrijk om binnen de door de tegenpartij gestelde termijn op een dergelijke formele waarschuwing te reageren en in geen geval passief af te wachten. Het gevaar van een kort geding/een bodemprocedure ligt op de loer en de kosten die hiervoor kunnen ontstaan zijn hoog.

Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken doen dienen rekening te houden met deze Duitse Abmahn-praktijk om schade te voorkomen.

Heeft u een Abmahnung of een einstweilige Verfügung ontvangen of nog vragen, neem dan contact op met Dr. Marisa Michels, Fachanwältin Gewerblicher Rechtsschutz, ip@alpmann-froehlich.de.