Yorck Eymelt, curator
  • Expertises: Faillissementsrecht
  • Jaargang: 1970
  • Advocaat sinds: 2000
  • Talen: Englisch, Französisch
  • Opleiding:
    • Westfaalse Wilhelms-Universiteit Münster (Duitsland)
    • Université de Lausanne (Zwitserland)